Sökning: "samhällsorienterade ämnen"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden samhällsorienterade ämnen.

 1. 1. Skönlitteratur i de samhällsorienterade ämnena : Lärares syn på skönlitteratur i undervisningen för årskurserna 4—6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Camilla Hedlöf; [2019]
  Nyckelord :Skönlitteratur; samhällsorienterade ämnen; årskurs 4—6; undervisningsmetod;

  Sammanfattning : Forskning pekar på att skönlitteratur främjar elevers lärande och utveckling. Syftet med denna studie är att undersöka vad lärare anser om att använda skönlitteratur som kompletterande läromedel i undervisningen av samhällsorienterade ämnen i årskurs 4—6. LÄS MER

 2. 2. Vad säger forskning om alternativa verktyg och inlärningsstrategier för elever med inlärningssvårigheter inom SO?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Nordbeck; Ucar Petra; [2019]
  Nyckelord :inlärningssvårigheter; inlärningsstrategier; undervisning; samhällsorienterade ämne;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikten är att undersöka hur lärare kan stödja elever med inlärningssvårigheter inom SO, samt hur man kan öka motivationen till att lära. Eftersom vi i praktiken har upplevt att elever med inlärningssvårigheter har problem med att förstå innehållet i samhällsorienterande ämnen, så skapades ett intresse och en motivation att belysa de metoder som är gynnsamma för dessa elever. LÄS MER

 3. 3. Nyanlända elevers lärande : en litteraturstudie om de faktorer som gynnar elevernas kunskapsutveckling när språk och samhällsorienterat ämne möts

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hanna Lindström; Agnes Haglund; [2019]
  Nyckelord :samhällsorienterade ämnen; historia; religionskunskap; geografi; samhällskunskap; flerspråkighet; nyanländ; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; andraspråk.;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur forskning beskriver de faktorer som gynnar nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling inom de samhällsorienterande ämnena. Studien utgår från sociokulturell teori där socialt samspel och muntlig interaktion med andra står i fokus. LÄS MER

 4. 4. Geografi i elevernas värld : En kvalitativ studie om högstadieelevers uppfattning om geografiämnet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Tina Myllyniemi; [2019]
  Nyckelord :elev; geografi; uppfattning; skolämne; den didaktiska triangeln; didaktiska typologier; selektiva traditioner; meningsskapandeprocesser;

  Sammanfattning : En förståelse för elevernas uppfattning av ett innehåll är essentiellt i en didaktisk kontext. Denna studie undersöker relationen mellan elev och innehåll i den didaktiska triangeln, med utgångspunkten hur högstadieelever uppfattar och förhåller sig till geografiämnet. LÄS MER

 5. 5. Bild som arbetssätt i SO

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Madelene Roos; Indira Stevanovic; [2018]
  Nyckelord :Estetik i SO; Estetiska uttrycksformer; Bild; Bild i SO; Arbetssätt; Undervisning; Skapande; Inspiration;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande självständiga arbete är att fördjupa kunskapen om hur fem lärare i årskurserna 1–3 använder sig av bild som arbetssätt i undervisningen av samhällsorienterade ämnen samt vilka för- och nackdelar som kan finnas. För att komma fram till ett resultat har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med fem lärare och vi har tolkat vår empiri genom Deweys pragmatiska teori och begreppet ”Learning by doing”. LÄS MER