Sökning: "samhällsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 416 uppsatser innehållade ordet samhällsplanering.

 1. 1. Utredning kring val av varaktighet vid skyfallskarteringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lina Skilberg; [2020]
  Nyckelord :Urban flood mapping; floodings; MIKE 21 Flow Model; rain duration; Skyfallskartering; översvämningar; översvämningsmodellering; 2D-hydraulisk modellering; MIKE 21 Flow Model; varaktighet;

  Sammanfattning : Marköversvämningar kan uppstå till följd av ytavrinning vid intensiva nederbördstillfällen. Risken för större översvämningsutbredning ökar i urbaniserade områden där det finns stor andel hårdgjorda ytor och ett minskat antal grönytor till följd av förtätningar som ett resultat av urbanisering. LÄS MER

 2. 2. Fysisk planering som främjar hållbart beteende : En studie om hur samhällsplanering kan främja hållbart beteende i Nyhamnen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Emma Ahlin; [2020]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; hållbart beteende; fysisk planering; backcasting; Nyhamnen;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att granska om den fysiska planeringen i Nyhamnen kan leda till en hållbar stadsutveckling, genom att undersöka huruvida kommunen planerar för att upprätthålla ett hållbart beteende hos invånarna. Undersökningen ägde rum med hjälp av metoderna backcasting och dokumentanalys av Nyhamnens officiella dokument. LÄS MER

 3. 3. ”En väldigt fluffig fråga” - En fallstudie om hur en större stad arbetar med jämställdhet och trygghet i samhällsplaneringen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Louise Halén; [2020]
  Nyckelord :samhällsplanering; jämställdhet; trygghet; könsmaktsordning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Samhällsplanerare måste ta hänsyn till ett flertal aspekter och många mål- och styrdokument i sitt arbete med att utveckla och planera kommunen. En viktig aspekt är jämställdhetsaspekten som åter blivit aktuell. Det är dock inte helt klart hur planerare ska tänka för att främja jämställdhet i samhällsplaneringen. LÄS MER

 4. 4. Vad är värdet på trygghet, träd och tillhörighet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Martina Wihäll; [2019-08-02]
  Nyckelord :Folkhälsa; Kommunal planering; Hälsosam stadsutveckling; Fysisk planering; Hållbar stadsutveckling; Social hållbarhet;

  Sammanfattning : Denna studie baserar sig på resultat från semistrukturerade intervjuer genomförda på sex förvaltningar med ansvar för fysisk planering i Göteborgs Stad. Studiens syfte har varit att öka kunskapen om hur planerare i Göteborgs stad förstår och använder folkhälsa inom fysisk planering. LÄS MER

 5. 5. Social hållbarhet ur ett kommunalt samhällsplaneringsperspektiv : En studie om Gävle kommuns definition av, åtgärder kring och arbetssätt för social hållbarhet

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Caroline Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Social sustainability; urban planning; social sustainable urban planning; municipality planning; social hållbarhet; samhällsplanering; socialt hållbar samhällsplanering; kommunal planering;

  Sammanfattning : Social sustainability is high on the agenda both internationally and nationally, but even though the work has been going on for over 30 years, Sweden has long to go before becoming equal. There are currently gaps in the Swedish research of social sustainability within urban planning. LÄS MER