Sökning: "samhällsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 443 uppsatser innehållade ordet samhällsplanering.

 1. 1. ”Jag tror inte att man lättvindigt lägger ner bibliotek någonstans” : Regionala perspektiv på samverkan, tillgänglighet och biblioteken som mötesplats i ett förändrat landskap

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema teknik och social förändring

  Författare :Sara Vedin; [2020]
  Nyckelord :Biblioteksplanering; regionbibliotek; tillgänglighet; samverkan; mötesplats;

  Sammanfattning : In Sweden, the libraries are an establishment with high trust. The library constitutes a meeting place where many activities take place, not just reading-promoting activities. Despite this, a development is seen where libraries are closing. LÄS MER

 2. 2. Människors trygghetsupplevelse på tågstationer i teorin och praktiken : En fallstudie av Uppsala centralstation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Miriam Berg; Marcus Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Safety; train station; observation study; online survey; Urban planning; Trygghet; tågstation; observationsanalys; webbenkätundersökning; samhällsplanering;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka om tågstationer kan bli tryggare och mer inbjudande, för att i slutändan öka det kollektiva resandet. Det studerade området var Uppsala centralstation, som ligger i Sveriges näst största järnvägsort Uppsala, sett till antal resenärer. LÄS MER

 3. 3. Synpunkterna noteras : En studie om hur kommuner bemöter yttranden från medborgare i samrådsredogörelser

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Amira Fredriksson; [2020]
  Nyckelord :Deliberative democracy; spatial planning; participatory planning; consultation; citizen input; consultation report; public response; selective sorting; Deliberativ demokrati; samhällsplanering; deltagande planering; samråd; medborgarinput; samrådsredogörelse; offentligt bemötande; selektiv sortering;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how municipalities respond to citizen input in consultation reports – a necessary and often mandatory documentation in the Swedish planning process. More specifically, building on the political-philosophical debate on deliberation as a democratic ideal, this study explores how local authorities' response to citizen input is structured and designed in these reports, and to what extent citizen input is recognized. LÄS MER

 4. 4. Utredning kring val av varaktighet vid skyfallskarteringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lina Skilberg; [2020]
  Nyckelord :Urban flood mapping; floodings; MIKE 21 Flow Model; rain duration; Skyfallskartering; översvämningar; översvämningsmodellering; 2D-hydraulisk modellering; MIKE 21 Flow Model; varaktighet;

  Sammanfattning : Marköversvämningar kan uppstå till följd av ytavrinning vid intensiva nederbördstillfällen. Risken för större översvämningsutbredning ökar i urbaniserade områden där det finns stor andel hårdgjorda ytor och ett minskat antal grönytor till följd av förtätningar som ett resultat av urbanisering. LÄS MER

 5. 5. Samverkan för den goda staden : En studie om samverkan i planprocessens tidiga skeden mellan kommun och Trafikverket

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Joel Andersson; Adam Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Cross-sectoral collaboration; Urban planning; The Swedish Transport administration; municipalities; The good city.; Samverkan; Samhällsplanering; Trafikverket; Kommun; Den goda staden;

  Sammanfattning : Samverkan mellan Trafikverket och kommunen i styrningen av rummet är vad som studeras i denna uppsats. Dessa två aktörers makt och ansvar i den övergripande samhällsutvecklingen ses som stort, varför samverkan mellan dessa aktörer är intressant att undersöka. LÄS MER