Sökning: "samhällsutveckling psykologi"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden samhällsutveckling psykologi.

 1. 1. Frivilligorganisationer som utanförskapets förlängdaarm eller väg till socialt medborgarskap? : En fallstudie om personals uppfattningar av ideelltarbete mot akut hemlöshet

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Frida Höglund; [2019]
  Nyckelord :acute homelessness; day centres; social citizenship; recognition; staff; akut hemlöshet; frivilligorganisationer; socialt medborgarskap; erkännande; personal;

  Sammanfattning : Den akuta hemlösheten har ökat i såväl Sverige som internationellt under de senastedecennierna, där den ideella sektorn har fått en allt större roll i att erbjuda välfärdstjänster föratt stävja samhällsproblemet. Tidigare forskning har visat på både problematiska ochgynnsamma aspekter med organiseringen av det ideella arbetet mot akut hemlöshet. LÄS MER

 2. 2. Enastående ensamstående? : Valet att bli solomamma med IVF-teknologi.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Madelene Matsdotter; [2012]
  Nyckelord :Solo mother; single parent; IVF; paternity process; symbolic interactionism; development of society; changes in values; Solomamma; ensamstående förälder; IVF; faderskapsutredning; symbolisk interaktionism; samhällsutveckling; värderingsförändring;

  Sammanfattning : Sveriges Riksdag beslöt våren 2012 att även ensamstående kvinnor ska få tillgång till assisterad befruktning i Sverige. Hittills, och än så länge, har ensamstående kvinnor rest utomlands för att fertilitetsbehandlas. LÄS MER

 3. 3. Varför ska jag vara med, jag har ju bara årskurs ett? : – pedagogers resonemang kring begreppet informationskompetens.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Louice Rudenstam; [2010]
  Nyckelord :digital kompetens; informationskompetens; digital källkritik; didaktisk problematik; informations och kommunikationsteknik; IKT; grundskolan;

  Sammanfattning : Skolverket har under våren 2010 tagit fram en ny rapport om IT användning och ITkompetens bland elever på grundskolan. Rapporten visade en positiv utveckling bland elever i skolåren 7‐9 men bland elever i grundskolans tidigare år var resultaten inte desamma. LÄS MER