Sökning: "samhällsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 434 uppsatser innehållade ordet samhällsutveckling.

 1. 1. Miljöcertifiering i Sverige Nytta med både Miljöbyggnad och BREEAM-SE?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Richard Eriksson; Sadaf Moghbel; [2021]
  Nyckelord :Miljöbyggnad; BREEAM-SE; Systemjämförelse; Byggnadsteknik; Samhällsutveckling.; Miljöbyggnad; BREEAM-SE; System comparison; Building engineering; Social development.;

  Sammanfattning : På en marknad där allt fler byggnadsprojekt miljöcertifieras i samband med ökat intresse i miljö och samhällsutveckling så blir verktygen för själva certifieringen allt viktigare, men får även ökad konkurrens. Miljöbyggnad är starkt etablerat i Sverige men saknar betydelse utomlands. LÄS MER

 2. 2. The Air That I Breathe : En studie över luftföroreningar i Uppsala. Orsak, verkan och förändring i Uppsala kommuns luftkvalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Viktor Tullgren; [2021]
  Nyckelord :Luftföroreningar; åtgärdsprogram; Uppsala; hållbart resande; hållbar samhällsutveckling; trafikplanering;

  Sammanfattning : Uppsala är en av världens bästa miljöstäder, men samtidigt en av Sveriges smutsigaste kommuner. Dessa olika roller som Uppsala har är det som motiverat uppsatsens syfte. Uppsatsen undersöker bakgrunden till de omfattande luftföroreningarna som finns i Uppsala kommun, samt kommunens möjligheter till att skapa en bättre luftkvalitet. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering inom redovisningsbranschen : En kvalitativ fallstudie avseende vad som känntecknar en framgångsrik digitaliseringsprocess i stora respektive små redovisningsbyråer verksamma i Norrbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Wall; Christoffer Lindfors; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; accountant; digital change; process of change.; Digitalisering; redovisningskonsult; digital förändringsprocess; förändringsprocess.;

  Sammanfattning : Digitalisering har identifierats som en av de viktigaste trenderna som påverkar och förändrar dagens samhälle. Denna genomslagskraft har vidare gjort det nödvändigt för organisationer att följa med i denna snabba samhällsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Utredning av flödesreducering avseende påverkan från dagvattendammars placering och dimensionering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Katarina Wright; [2020]
  Nyckelord :stormwater; stormwater management; stormwater pond; hydraulic modelling; MIKE URBAN; dagvatten; dagvattenhantering; dagvattendammar; hydraulisk modellering; MIKE URBAN;

  Sammanfattning : Den urbanisering som sker i Sverige och globalt medför en förtätning av städer som resulterari att andelen hårdgjord yta i städerna ökar. Detta leder till att dagvatten inte kan avledas påett naturligt sätt genom infiltration samt inte kan fördröjas av växtlighet i samma utsträckning. LÄS MER

 5. 5. LOKALISERA - alternativa framtider sprungna ur lokala förutsättningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Jenny Lindberg; [2020]
  Nyckelord :hållbarhet; process; arkitektur; arkitektens roll; lokal utveckling; landsbygdsutveckling; Arvidsjaur; Glommersträsk; Moskosel; produktion; kultur; social hållbarhet; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Vi lever idag i en värld vars system och strukturer tillåter oss människor att konsumera och producera långt över våra tillgångar. Om inga åtgärder görs riskerar vi oåterkalleliga förändringar i klimat och miljö som kommer att påverka förutsättningarna för kommande generationer. Klimatkrisen är global men vi måste agera lokalt. LÄS MER