Sökning: "samhällsvetenskap internationella relationer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden samhällsvetenskap internationella relationer.

 1. 1. Internationell aggression och krigs uppkomst : - En studie av två teoriinriktningars förklaringsvärde

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Fredrik Lundquist; [2010]
  Nyckelord :Cosmopolitan; Communitarian; Internationella relationer; Krig; Väpnad konflikt;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar två teoriskolor – Kosmopolitism och Kommunitarism – vilka är sammanfattande modeller som omfattar flera olika teoriinriktningar. Anledningen till dessa teoriers inkludering i rapporten var avsikten att förenkla den internationella arenan till att enbart omfatta två olika inriktningar, och på så sätt utröna om någon av dessa kunde användas till att förklara fenomenet internationell aggression. LÄS MER

 2. 2. Makt inom teorier om internationella relationer

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Norrby; [2005]
  Nyckelord :Makt samhällsvetenskap ; Internationell politik; Internationella förhållanden; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2003-2005;

  Sammanfattning : Det finns ett antal teorier som på ett eller annat sätt försöker förklara och strukturera deinternationella relationerna som idag förekommer mellan stater, och mellan stater och andraorganisationer. Syftet med denna uppsats har varit att analysera eventuella likheter, skillnaderoch motsägelser mellan tre teoriers syn på maktbegreppet inom internationella relationer. LÄS MER