Sökning: "samhällsvetenskaplig undersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden samhällsvetenskaplig undersökning.

 1. 1. ”Det är upp till läraren själv” Lärares arbetssätt och tankar kring matematikläxor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rebecca Andersson; Sofie Harvigsson; [2016]
  Nyckelord :behavioristiskt perspektiv; elever; kvalitativ intervju; lärare; läxor; matematikläxor; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Vårt syfte var att lyfta fram olika lärares tankar kring hur och varför de arbetar med läxan som undervisningsform, samt hur läxor påverkar elevernas lärande utifrån det sociokulturella och det behavioristiska perspektivet. I arbetet med att samla in och analysera empirin följde vi den kvalitativa forskningsmetoden. LÄS MER

 2. 2. Bilder av den andre : En kvalitativ studie om elevers uppfattningar om kristendom, judendom och islam och dess utövare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Olivia Claesson; [2016]
  Nyckelord :uppfattningar; religion; religionsundervisning; stereotyper;

  Sammanfattning : I ett samhälle som präglas av mångfald är det viktigt att utveckla en förståelse för andra människor. Studier har visat att elever på förhand kan ha bildat sig en uppfattning om religioner och dess utövare innan de möter dem i religions-undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Friluftsliv i skolan : En kvalitativ studie om vad elever i årskurs nio lägger i begreppet friluftsliv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Olivia Örtenlöv Kristerson; [2013]
  Nyckelord :Friluftsliv; KASAM och undervisning i skolan.;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med uppsatsen är att ta reda på med utgångspunkt från Aaron Antonovskys KASAM-begrepp och Skolverkets styrdokument vad grundskoleelever lägger i begreppet friluftsliv samt vad de anser om friluftslivsundervisningen i skolan.Frågeställningar:Vad lägger elever i årskurs nio i begreppet friluftsliv?Vad tycker elever i årskurs nio om friluftsliv i skolundervisningen?Studien är en samhällsvetenskaplig undersökning, konstruerad utifrån en kvalitativ metod för att undersöka hur friluftsundervisningen upplevs i skolan. LÄS MER

 4. 4. Matematik och det matematiska förtroendet - En studie av elevers på samhällsprogrammet förtroende för sin matematiska förmåga relaterade till moment i kursen matematik B

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :David Andersson; [2012]
  Nyckelord :Matematik; Matematisk förmåga; Motivation; Begreppsförståelse; Algebra; Matematikdidaktik; Matematik B; Gymnasie; Samhällsprogrammet;

  Sammanfattning : Kursen Matematik B är en de kurser som ställer störst krav på nytt konceptuellt tänkande för gymnasieelever vilket ställer höga krav på ett flexibelt sinne. Därför ansåg jag det vara intressant att undersöka närmare de aspekter som kringgärdar kursen. LÄS MER

 5. 5. Betala för att slippa äga- en samhällsvetenskaplig undersökning om fenomenet ”utlåning av kläder”- ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Christina Nielsen; Lise-Lott Andersson; Sanna Nilsson Andersson; [2011]
  Nyckelord :mode; konsumtion; hållbarhet; alternativ konsumtion; tjänst; ”utlåning av kläder”; second hand; habitus; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem och Syfte: Vi lever idag i ett masskonsumtionssamhälle som påverkar miljön och naturen på ett negativt sätt. Det vetenskapliga problem som denna uppsats kommer att behandla är varför konsumenter väljer att konsumera mode genom alternativa konsumtionsformer. LÄS MER