Sökning: "samhällsvetenskapliga frågeställningar"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden samhällsvetenskapliga frågeställningar.

 1. 1. Vad lärde du dig i skolan idag? : Neurodidaktiska perspektiv på inlärning och minne hos gymnasieungdomar

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Linda Bönström; [2020]
  Nyckelord :neurodidaktik; neurovetenskap; inlärning; läroprocesser; pedagogik; samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Hjärnans uppbyggnad och funktion besvarar många intressanta frågor när det kommer till undervisning och ett neurodidaktiskt perspektiv bidrar till att bättre förstå hur elever på gymnasienivå kan behärska de kunskaper som efterfrågas i Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Studiens förutsättningar har legat inom ramen för tio veckors verksamhetsförlagd utbildning och har genomförts hösten 2017  tillsammans med två klasser som läser kursen Samhällskunskap 1a1 på Herrgårdsgymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Att främja läsning i ämnet samhällskunskap - en fallstudie om lärares inställning till läsning i ett läsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Bruhn; [2019]
  Nyckelord :bibliotek; gymnasieskola; implementering; litteratur; lärare; läsning; läsförmåga; samhälle; samhällskunskap; skola; språk; styrdokument; undervisning; utveckling.L;

  Sammanfattning : Min studie är en verksamhetsinitierad fallstudie på uppdrag av en gymnasieskola i södra Sverige och som vill utvärdera ett pågående läsprojekt. Den tillsatta läsgruppen på skolan, som håller i läsprojektet, anser att allt för många lärare idag inte läser med sina elever i den dagliga undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Det mångkulturella klassrummet : En studie om mångkulturens påverkan på undervisningen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Linnea Grafsund; Emelie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie diskuterar och analyserar forskning om mångkultur i klassrummen. Undersökningen ämnar skapa förståelse kring vilka skillnader som kan finnas i undervisningen beroende på om den genomförs i ett homogent eller mångkulturellt klassrum. LÄS MER

 4. 4. ”Sen då?” : Svartsyn, framtidstro och reella möjligheterför elever på det Estetiska programmet

  Magister-uppsats, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Annamaria Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Bild och formgivning; estetiska programmet; högskoleförberedande program; kunskapssyn; kritisk diskursanalys; diskursanalys; kvalitativ studie; identitet; estetiska kunskaper; nytta; yrkesidentitet; kreativitet; bild; GY11; kreativ; entreprenöriell; kultur och konst;

  Sammanfattning : Det här är en kvalitativ studie med syfte att bidra med förståelse för hur skolledare och tidigare elever på det estetiska programmet värderar och diskursivt konstruerar inriktningen Bild & formgivning i aspekten estetelevers framtidsutsikter vad gäller studier och yrkesval. Jag vill på detta sätt synliggöra omgivningens syn på programmet och vad estetiska kunskaper kan ha för funktion i samhället. LÄS MER

 5. 5. Copingstrategier i Undervisning för Hållbar Utveckling : En kvalitativ studie av lärares utsagor

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Jonna Thurberg; [2018]
  Nyckelord :education for sustainable development; ESD; coping strategies; emotions; primary school; undervisning för hållbar utveckling; lärande för hållbar utveckling; copingstrategier; lågstadiet; emotioner; känslor; miljöengagemang; samhällsorienterande ämnen; pragmatism;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studiens syfte var att undersöka hur lärare i lågstadiet resonerade kring copingstrategier (hantering avemotioner) i förhållande till undervisning för hållbar utveckling. Förhoppningen var att detta emotionellaperspektiv på undervisningen skulle bidra till ökad förståelse för undervisning för hållbar utveckling och förcopingstrategiers eventuella potential att bidra i densamma. LÄS MER