Sökning: "samhandling"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet samhandling.

 1. 1. Finns det möjlighet att delta? : en studie om hur lärare genom assisterande teknik kan öka delaktigheten i skolan för elever i läs- och skrivsvårigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jonna Olsson; Johanna Mathisson; [2020]
  Nyckelord :Assistive technology; digital tools; ICT; reading and writing difficulties; participation; togetherness; accessibility; cooperation.; Assisterande teknik; digitala verktyg; IKT; läs- och skrivsvårigheter; delaktighet; tillhörighet; tillgänglighet; samhandling;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur olika professioner ser på hur lärare genom assisterande teknik kan öka delaktigheten i skolan för elever i läs- och skrivsvårigheter. Studien bygger på sex semistrukturerade intervjuer och deltagarna består av två specialpedagoger, en speciallärare, en logoped, en IT-pedagog och en forskare inom läs- och skrivsvårigheter samt assisterande teknik. LÄS MER

 2. 2. Hur några elever beskriver förutsättningar för delaktighet under skoldagen

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Marie Larsson; [2020]
  Nyckelord :Participation; special education; accessability; disability; a school for all; Delaktighet; specialpedagog; tillgänglighet; funktionsnedsättning; en skola för alla.;

  Sammanfattning : Delaktighet är ett forskningsområde som är centralt och aktuellt, inte minst sedan Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 (Unicef, 2018). Syftet med detta examensarbete var att beskriva hur fem elever med funktionsnedsättning uppfattar delaktighet. LÄS MER

 3. 3. Vad händer i händerna? : En undersökning om hur kunnande synliggörs i hantverksprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Elina Sundqvist; [2020]
  Nyckelord :Kunnande; slöjd; samhandling; materialitet; hantverksprocess;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att försöka sätta ord på och synliggöra en del av den ‘tysta kunskapen’ i slöjden, och närmare studera hur ett specifikt hantverkskunnande kommer till uttryck i elevernas slöjdföremål, och i deras arbete med detta: i deras rörelser och agerande med material och verktyg. Målet är att få större förståelse för just händernas kunnande. LÄS MER

 4. 4. Räknas de? : Hur personal ser på särskoleelevers delaktighet på fritidshemmen.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jenny Arvidsson; Marie Holmgren; [2020]
  Nyckelord :acceptans; autonomi; delaktighet; delaktighetsaspekterna; engagemang; erkännande; fritidshem; funktionsvariation; grundsärskola; utvecklingsstörning; samhandling; sociokulturellt perspektiv; speciallärare; särskoleelev; tillgänglighet; tillhörighet;

  Sammanfattning : Vårt arbete var en kvalitativ intervjustudie där vi intervjuade personal på fritidshem, speciallärare samt rektorer på två skolor i södra Sverige för att se hur särskoleelever uppfattas vara delaktiga under sin vistelse på fritidshemmen. Vår teoretiska bakgrund baserade vi på det sociokulturella perspektivet samt de 6 delaktighetsaspekterna, tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang samt autonomi. LÄS MER

 5. 5. Hur kan inkludering av barn med autism i förskolan se ut? : En fallstudie om inkludering i förskolan ur ett delaktighetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Yvonne Lauri; [2020]
  Nyckelord :autism; delaktighet; förskola; inkludering; socialt samspel;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att ta reda på hur inkludering av barn med diagnosen autism i förskolan kan se ut ur ett delaktighetsperspektiv. För att ta reda på detta har tre förskolelärare på olika förskolor intervjuats för att undersöka hur de beskriver sitt arbete för att främja delaktigheten för barn med autism i den dagliga verksamheten. LÄS MER