Sökning: "samhandling"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet samhandling.

 1. 1. Hur digitala verktyg och digitala hjälpmedel kan främja samhandling och tillgänglighet i särskolans undervisning : Några lärares tankar kring förutsättingar och användande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Ekblad; Elisabeth Wilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Förhållningssätt; inkludering; samarbete; speciallärarens yrkesroll; specialpedagogiska stödinsatser;

  Sammanfattning : Enligt Skolverket ska lärare säkerställa god och väl anpassad undervisning som främjar alla elevers utveckling. Förutsättningen för lärande och utveckling, enligt specialpedagogiska skolmyndigheten [SPSM], är att få känna och uppleva delaktighet. Då behöver möjligheterna för det förbättras för elever med funktionsnedsättning. LÄS MER

 2. 2. Moderna språk för alla elever : Framgångsfaktorer för en likvärdig inkluderande språkundervisning ur verksamma pedagogers synvinkel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Bernsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie vill bidra med kunskap kring inkludering och likvärdig delaktighet i moderna språk. Studien tar avstamp i ämnet moderna språk i grundskolans årskurs sex, som genom en lagändring från 1 juli, 2018, blivit obligatorisk och ett eget ämne, med kursplan och kunskapskrav. LÄS MER

 3. 3. Inkludering i praktiken : en fallstudie med fokus på delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Rebecka Alm; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; fallstudie; hermeneutisk; inkludering; lärmiljö; möjligheter och utmaningar; sociokulturellt lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att granska hur en svensk grundskola arbetar med att inkludera en elev som har utvecklingsstörning och i förlängningen belysa saker vi kan lära oss av denna implementering med fokus på delaktighet. Arbetet belyses utifrån individ-, grupp- och organisationsnivå och baseras på intervjuer med personer i fallstudieelevens närhet kopplat till skolmiljön samt observationer av eleven i när denne varit inkluderad i grundskoleklassen. LÄS MER

 4. 4. "Jag önskar det kunde vara så mycket bättre" : Assisterande teknik för elever med synnedsättning i åk 1-5 En fälstudie

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Liselott Ljunggren; [2019]
  Nyckelord :visual impairment; assistive technology; digital tools aids; accessibility; participation; collective action; autonomy; synnedsättning; assiterande teknik; digitala verktyg; hjälpmedel; tillgänglighet; delaktighet; autonomi; samhandling;

  Sammanfattning : Vilka möjligheter har elever med måttlig synnedsättning att lära självständigt och tillsammans med andra? Studiens syfte är att undersöka hur elever med måttlig synnedsättning i skolår 1-5 använder assisterande teknik, det vill säga hjälpmedel och digitala verktyg, som stöd i lärsituationen. Undersökningen fokuserar på aktiviteterna i klassrummet och hur lärare arbetar med att utveckla sin undervisningspraktik med assisterande teknik. LÄS MER

 5. 5. Performativa årsringar. Om hur barn gör(s) ålder i förskolan

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Tornehag; [2018]
  Nyckelord :Child and youth studies; preschool; children; age; materiality; performative agents; intra-actions; agency; power; Barn- och ungdomsvetenskap; förskola; barn; ålder; materialitet; performativa agenter; intra-aktiv samhandling; agens; makt;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från barns möten i förskolan och undersöker ålder som ett görande. Studiens data utgör 18 timmars videoobservationer på en förskoleavdelning i en större svensk stad där sexton barn deltar från åldrarna ett till sex år. LÄS MER