Sökning: "sami said"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden sami said.

 1. 1. Same eller svensk? : En läroplansteoretisk studie över den svenska synen på samer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Johan Örsäter; [2020]
  Nyckelord :Samer; Läroplansteori; Läroplan; Kursplan; Samhällskunskap; Medborgarskap; Nationell identitet; Mänskliga rättigheter; Etnicitet;

  Sammanfattning : The main focus of this study has been to, with the use of a comparative curriculum analysis study the official swedish approach on the Sami people, and thereby the approach on human rights, ethnicity, national identity and citizenship. Moreover the study has aimed to compare the Swedish approach with the Norwegian and Finnish approach to se similarities and disparities on both the Sami people and above stated concepts. LÄS MER

 2. 2. "Identitet över gränser" : En analys av resejournaler från det svenska 1800-talet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ale Jönsson Leijon; [2019]
  Nyckelord :den andre; Etnicitet; Identitet; Resor;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine conception of identity in the early 19th century Sweden, and how it is reflected in domestic traveling. The study aims to answer questions regarding which identities are to be found in the material, and why. LÄS MER

 3. 3. Identitet på display : En kvalitativ studie om samiska föremål på Huseby bruk.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :David Svensson; [2019]
  Nyckelord :George Stephens; Huseby Bruk; Samling; Samiska föremål;

  Sammanfattning : The collecting of different material cultures has been portrayed as a popular lifestyle among folk researchers. The Sami culture has not been treated differently. George Stephens (1813-1895) was a professor at Uppsala and Copenhagen University and owner at Huseby in Småland. LÄS MER

 4. 4. Vi och Samerna? : Samernas framställning i historieläroböcker i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elise Lööw; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur samisk historia och kultur framställs i läroböcker för historieämnet på gymnasieskolan. Detta för att kunna se vilka möjligheter elever i den svenska skolan får att tillgodose sig kunskaper om Sveriges ursprungsfolk genom läroböcker. LÄS MER

 5. 5. Den kluvna identitetens språk : En tematisk och stilistisk komparation med postkolonialt och psykoanalytiskt perspektiv av Johannes Anyurus En storm kom från paradiset och Sami Saids Väldigt sällan fin

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för svenska och litteratur

  Författare :Gunilla Ståhlberg; [2015]
  Nyckelord :Julia Kristeva; abjektion; Franz Fanon; Homi Bhabha; mimicry; hybridisering; Johannes Anyuru; Sami Said;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker och jämför den tematiska och språkliga gestaltningen av den instabila identiteten i Johannes Anyurus roman En storm kom från paradiset och Sami Saids roman Väldigt sällan fin. De frågeställningar som behandlas är: Hur gestaltas den postkoloniala identitetens problematik i de båda romanerna? Hur tematiseras den instabila identiteten? Hur kan språket synliggöra en instabil identitet?För att undersöka den tematiska gestaltningen av det instabila subjektet utgår analysen från postkoloniala teorier vars grund finns i den poststrukturalistiska synen på verkligheten som en konstruktion styrd av makt och språk. LÄS MER