Sökning: "samiska språken"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden samiska språken.

 1. 1. "Ett public service för alla" : En kvalitativ studie om hur journalisterna på public service, i Sverige och Norge, upplever utbudet på de samiska språken samt deras möjligheter att leva upp till sändningstillstånden

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Bim Jacobsson; Hannah Fornmark; [2020]
  Nyckelord :semistrukturerade intervjuer; samiska språken; sändningstillstånd; kulturperspektivet; offentlighetsteorin; systemperspektivet.;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur journalister som arbetar på NRK Sápmi, SVT Sápmi och SR med inriktning på samiskt utbud upplever sina möjligheter att arbeta utifrån sändningstillstånd. Genom semistrukturerade intervjuer visar uppsatsen att det finns ekonomiska skillnader mellan redaktionerna som påverkar utbudet samt hur journalisterna arbetar med språket. LÄS MER

 2. 2. History Has Its Eyes on You : a story about the identity of young Sami women, following the Girjas case

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Izabel Nordlund; [2020]
  Nyckelord :Sami people; identity; gender; heritage; the Girjas case;

  Sammanfattning : This study aims to understand some of the complexities of the Sami identity amongst young Sami women in Norrbotten County, Sweden. The Sami people are the only indigenous people living in the European Union and as many indigenous people around the globe, they are facing issues such as struggles over land rights, health issues and fragmented identities. LÄS MER

 3. 3. De små språken i det lilla språkets skola. En studie om hur minoritetsspråken framställs i läroböcker för svenska 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Engla Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Minoritetsspråk; Läromedel; Läromedelsanalys;

  Sammanfattning : År 2000 blev finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch Sveriges officiella minoritetsspråk och det har sedan dess varit en del av den kunskap som eleverna ska få från skolan. Syftet med denna uppsats är att undersöka fyra olika läroböcker i svenska 2 med avseende på hur stor plats minoritetsspråken får i dessa böcker samt vad böckerna ger för information om minoritetsspråkens kultur, historia, religion och historia. LÄS MER

 4. 4. De samiska språken i den svenska och norska delen av Sápmi : En komparativ fallstudie av två kommuners arbete med de samiska språken

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Månesköld; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Samiskt språk och kultur i förskolan : En kvalitativ studie av arbetet i två samiska förvaltningskommuner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ebba Sofia Vannar; [2014]
  Nyckelord :Lag 2009:724 om nationella minoriteter och minoritetsspråk; flerspråkighet; barn;

  Sammanfattning : Syftet för examensarbetet är att inringa olika betydelser av samisk identitet i förskolan genom att undersöka hur samiskt språk och kultur används inom samiska förvaltningskommuner. På vilka sätt strävar pedagoger på förskolor och administratörer i förvaltningskommunerna att främja samiskt språk och kultur bland förskolebarn i några utvalda förskolor som ligger i kommuner som omfattas av särskilda regelverk? För att få svar på frågorna användes kvalitativa intervjuer som metod. LÄS MER