Sökning: "samlärande"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet samlärande.

 1. 1. Elever med dyslexi berättar om sina erfarenheter och upplevelser av att skriva

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Johansson; Maria Kristiansson; [2020-01-15]
  Nyckelord :dyslexi; skrivande; livsvärldsfenomenologi; relationellt perspektiv; samlärande; salutogen undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur nio elever med dyslexi upplever sitt skrivande i relation till de stöd och de extra anpassningar som finns dokumenterat kring eleverna kopplat till skrivande.Vi har använt oss av följande forskningsfrågor:• Vilka erfarenheter och upplevelser har nio elever med dyslexi av skrivande i olika situationer?• Hur upplever dessa elever att de anpassningar och stöd som finns dokumenterat kring dem kopplat till skrivande fungerar?Studien utgår från en livsvärldsfenomenologisk ansats, där vi med hjälp av kvalitativa livsvärldsintervjuer tagit del av hur nio elever, diagnostiserade med dyslexi, erfar och upplever skrivande i de olika regionala världar där skrivande sker. LÄS MER

 2. 2. "Kan vi lösa problemet tillsammans?" : En systematisk litteraturstudie om samlärande i relation till matematisk problemlösningsförmåga.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Maja Karlberg; Fanny Andersson; [2019]
  Nyckelord :Matematikundervisning; metakognition; problemlösning; samlärande; sociokulturell teori.;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie syftar till att undersöka elevers utveckling av matematisk problemlösningsförmåga i relation till samlärande. I studien har 13 vetenskapliga artiklar inkluderats och lästs samt analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Intervention i läsutveckling : Vinsten med det sociala samspelet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :avkodning; interaktiv bokläsning; läsförståelse; läsintervention; läsutveckling; sociala samspelet; upprepad läsning;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att ta reda på om elevers läsutveckling genom samlärande elever emellan kan likställas med lästräning med speciallärare. Genom en läsintervention som bygger på repetitionsläsning med läslistor och interaktiv bokläsning i grupp kommer resultaten jämföras mellan de två grupperna som ingår i interventionen. LÄS MER

 4. 4. Kooperativt lärande i klassrummet – ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mariana Bladh; Sanna Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Cooperative; Cooperative learning; Kooperativt lärande; Learning to cooperate; Learning together; Samarbete; Samarbetsinlärning; Samlärande;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med vår studie är att undersöka hur lärare använder sig av kooperativt lärande ute i skolorna och i vad mån kooperativt lärande bidrar till språk-och kunskapsutveckling. Vår undersökning bygger på en kvalitativ metod och etnografisk studie, i vårt fall klassrumsobservationer. LÄS MER

 5. 5. Det pedagogiska ledarskapets inflytande i hallen : en kvalitativ studie ur ett förskollärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cecilia Fogelström; Ebba Ståhl; [2018]
  Nyckelord :Pedagogiskt ledarskap; samlärande; interaktion; självständighet; barngrupp;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på vilket inflytande det pedagogiska ledarskapet har på en barngrupp vid av- och påklädning i hallen. Vi vill få en fördjupad syn på hur stort inflytande en förskollärares förhållningssätt och ledarskap har på en hel barngrupp vid ett moment som sker dagligen. LÄS MER