Sökning: "samlärande"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade ordet samlärande.

 1. 1. "Kan vi lösa problemet tillsammans?" : En systematisk litteraturstudie om samlärande i relation till matematisk problemlösningsförmåga.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Maja Karlberg; Fanny Andersson; [2019]
  Nyckelord :Matematikundervisning; metakognition; problemlösning; samlärande; sociokulturell teori.;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudie syftar till att undersöka elevers utveckling av matematisk problemlösningsförmåga i relation till samlärande. I studien har 13 vetenskapliga artiklar inkluderats och lästs samt analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Kooperativt lärande i klassrummet – ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mariana Bladh; Sanna Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Cooperative; Cooperative learning; Kooperativt lärande; Learning to cooperate; Learning together; Samarbete; Samarbetsinlärning; Samlärande;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med vår studie är att undersöka hur lärare använder sig av kooperativt lärande ute i skolorna och i vad mån kooperativt lärande bidrar till språk-och kunskapsutveckling. Vår undersökning bygger på en kvalitativ metod och etnografisk studie, i vårt fall klassrumsobservationer. LÄS MER

 3. 3. Det pedagogiska ledarskapets inflytande i hallen : en kvalitativ studie ur ett förskollärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cecilia Fogelström; Ebba Ståhl; [2018]
  Nyckelord :Pedagogiskt ledarskap; samlärande; interaktion; självständighet; barngrupp;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på vilket inflytande det pedagogiska ledarskapet har på en barngrupp vid av- och påklädning i hallen. Vi vill få en fördjupad syn på hur stort inflytande en förskollärares förhållningssätt och ledarskap har på en hel barngrupp vid ett moment som sker dagligen. LÄS MER

 4. 4. Å ena sidan, å andra sidan : Essä om fritidshemmets samverkan med skolan när det gäller att synliggöra elevernas kunskapsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marie Åkesson; [2018]
  Nyckelord :test situations; wisdom; understanding; beginner; competent; formative assessment; development-pedagogical perspective; peer interaction in practice.; provsituationer; klokhet; förståelse; nybörjare; kompetent; formativ bedömning; utvecklingspedagogiskt perspektiv; samlärande i praktiken;

  Sammanfattning : In my essay, I take as starting point stories where I experience that the school context does not take advantage of the possibilities offered by the youth leisure center in gathering information about the students’ knowledge development. In my text I am going to reflect upon my irritation, how I acted and why I acted in a certain way in different situations with students. LÄS MER

 5. 5. Elevers uppfattningar om sitt lärande och dess meningsfullhet i fritidshem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anna Johansson; Carola Assaf; [2018]
  Nyckelord :Recreation centre; Learning; Meaningful; Pupils perspective; interview; after care school; phenomenography; Fritidshem; Lärande; Meningsfullt; Elevers perspektiv; Samtalspromenad; Fenomenografi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån elevers perspektiv undersöka vad eleverna själva uppfattar att de lär sig och vad som är meningsfullt lärande för dem. Följande frågeställningar har legat till grund för denna undersökning. LÄS MER