Sökning: "samlingen rörelse"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden samlingen rörelse.

 1. 1. Betydelsen av fysisk aktivitet för barns koncentration i förskolan : En studie om betydelsen av fysisk aktivitet för barns koncentrationsförmåga vid samlingar i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Frida Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Concentration; preschool; physical activity; movement; educational collected situation; Koncentration; förskola; fysisk aktivitet; rörelse; pedagogisk samling;

  Sammanfattning : The purpose of this investigation was to investigate how being outdoors and participating in physical activities affect the concentration in a collection situation among children.The methods I chose were observation of two groups of children two times each and interviews with four educators. LÄS MER

 2. 2. Samlingens pedagogiska syfte : En fråga om kompetenta pedagoger, pedagogisk dokumentation, läroplan för förskolan 2010 och ledarskapets betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Åsa Karlsson; Monica Vikström; [2011]
  Nyckelord :Barnsyn; lärande; Läroplan för förskolan Lpfö98 ; Läroplan för förskolan reviderad 2010 ; pedagogiskt ledarskap; pedagogiskt syfte; samling;

  Sammanfattning : Avsikten med undersökningen är att klarlägga om det finns ett pedagogiskt syfte med samling, en traditionell aktivitet som förekommer dagligen i förskolan. Vi vill även efterforska vad som styr innehåll, lärande och hur pedagogiskt ledarskap utövas. LÄS MER

 3. 3. Musik som ett hjälpmedel för de yngsta barnens språkutveckling

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Isabelle Eriksson; Ulrika Börjesson; [2009]
  Nyckelord :Förskola; de yngsta barnen; musik; språkutveckling;

  Sammanfattning : Våra erfarenheter är att musik på småbarnsavdelningar upplevs som en rolig aktivitet utanbaktanke. Därför var vårt syfte med rapporten att undersöka om, och i så fall hur pedagogeranvänder musik som hjälpmedel för de yngsta barnens språkutveckling. LÄS MER

 4. 4. Samlingen-en del av förskolan : En studie om det pedagogiska syftet med samlingen

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Sofia Lidskog; Emelie Tirenå; Emma Petrisi; [2007]
  Nyckelord :Förskola; gemenskap; pedagogens förhållningssätt; regler; samling;

  Sammanfattning : Intresset för vårt undersökningsområde har kommit ur den verksamhetsförlagda utbildning som vi har genomfört vid lärarutbildningen i Växjö. Vi har sett att samlingen verkar ha ett starkt fäste i förskolan och därför började vi fundera över vad det beror på och vad som är det pedagogiska syftet med samlingen. LÄS MER