Sökning: "sammanhang engelska"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden sammanhang engelska.

 1. 1. Grammatikpolisen - En kvalitativ undersökning av de vanligast förekommande grammatiska misstagen i Eng5 i två klasser i gymnasieskolan, dess betydelse för textens kvalitet samt kopplingar till kunskapskrav och centralt innehåll.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kerstin Elmqvist; [2020]
  Nyckelord :Elevtexter engelska 5; Engelska 5 och grammatiken; Grammatiska fel i elevtexter; Grammatikundervisning engelska 5; Vikten av grammatiken i engelska 5;

  Sammanfattning : Abstract Detta examensarbete undersöker de vanligaste grammatiska felen som elever i två klasser i engelska 5 på gymnasiet gör i sina texter. Elevtexterna är producerade av totalt 22 elever i två klasser på en gymnasieskola i södra Skåne. De tydligaste misstagen och de vanligaste är olika slags fel i verbhanteringen. LÄS MER

 2. 2. Fostran av framtida medborgare : En kvantitativ jämförelse av Englands och Sveriges läroplan för förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Matilda Bengthsson; [2020]
  Nyckelord :England; Sweden; Curriculum; Preschool; Values; England; Sverige; Läroplan; Förskola; Värden; Värdegrund;

  Sammanfattning : Det finns värden och förväntningar på hur en medborgare bör agera och en medvetenhet kring deras ansvar som medborgare. Läroplanen för förskolan är ett dokument som förklarar vad barn redan i en tidig ålder ska introduceras i för att utvecklas i sin roll som medborgare. LÄS MER

 3. 3. Är det cringe att flossa? : En studie om det finns tydliga skillnader mellan mäns och kvinnors kännedom om och användning av 24 engelska lånord i det svenska språket.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenny Larsson; [2020]
  Nyckelord :Engelska lånord; lånord; direktlån; översättningslån; betydelselån; nyordslistorna; Institutet för språk och folkminnen.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om det finns tydliga skillnader mellan mäns och kvinnors kännedom om och användning av 24 utvalda engelska lånord hämtade från nyordslistorna åren 2010–2019. Kvantitativa och kvalitativa metoder har med hjälp av en enkätundersökning använts för att få informanter att svara på om de har kännedom om dessa engelska lånord och i så fall ange användningsfrekvensen samt i vilket sammanhang orden används. LÄS MER

 4. 4. "High risk, high reward" : En kvalitativ undersökning av lärares användande av drama i engelskundervisningen för årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Elin Sundberg; [2020]
  Nyckelord :Drama in Education; Educational Drama; English as a Second Language; ESL; Swedish curriculum; Aesthetic Distance; Pedagogiskt drama; Andraspråksinlärning; engelska som andraspråk; Läroplan; LGR 11; Estetisk distans;

  Sammanfattning : This study studies teachers’ use of drama when teaching English in grades 4-6. The material has been collected through semi structured interviews with five teachers. The study concludes that teachers use drama to increase the pupils’ eagerness to learn through variation and commitment. LÄS MER

 5. 5. Datorspel som lärmiljö av andraspråk : ett elevperspektiv på engelskinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Jens Sjöström; [2020]
  Nyckelord :Fritidsengelska; skolengelska; datorspel; sociokulturellt lärande; kunskapsglapp;

  Sammanfattning : Som ett av tre kärnämnen i grundskolan utgör engelska en stor del av undervisningen. Trots det blir engelskundervisningen allt för ofta formaliserad och tagen ur sitt sammanhang. Det leder till ett kunskapsglapp mellan fritidsengelska och skolengelska. LÄS MER