Sökning: "sammansatta ord"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden sammansatta ord.

 1. 1. Läsbarhet för alla : Om anpassning av läromedelstext som ett medel för att öka tillgängligheten och stödja skolans kompenserande uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Magnus Johansson; [2019]
  Nyckelord :läsbarhet; läromedel; läsförståelse; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker i vilken mån forskningsresultat om läsbarhet i läromedel har påverkat en läromedelstext som bearbetats med avseende just på läsbarhet. En utgångspunkt är att läromedel fungerar som ett slags ”dold läroplan” och därför har stor påverkan på skolans praktik. LÄS MER

 2. 2. Hög läsbarhet eller inte? : En jämförande analys mellan boken Ondskan och dess lättlästa version

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Frederik Denkvist; [2019]
  Nyckelord :Andraspråksläsare; läsbarhet; läsförståelse; lättläst;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte har varit att granska skillnaden i graden av läsbarhet mellan Ondskan och dess lättlästa version för att sedan utreda huruvida en text som klassas som lättläst har en hög läsbarhet utifrån ett andraspråksperspektiv. Undersökningen utgick från sex kvantitativa variabler och en kvalitativ granskning för att granska nivån av läsbarhet. LÄS MER

 3. 3. Ord i några av gymnasieskolans skönlitterära texter : En jämförande studie ur ett andraspråksperspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Elin Hyllander; [2019]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; ord; skönlitteratur; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : I gymnasieskolans ämne svenska som andraspråk förväntas inte eleverna kunna tillgodogöra sig litteraturhistoriska kunskaper i samma mån som eleverna i ämnet svenska. I stället betonas skönlitteraturens roll som språkligt verktyg. LÄS MER

 4. 4. Testa hörförståelse – ska det vara nödvändigt? Tre undersökningar som jämför läsförståelsefärdighet med hörförståelsefärdighet hos avancerade andraspråkstalare.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Monica Nyberg; [2018-10-01]
  Nyckelord :läs- och hörförståelse; tal och skrift; andraspråkstestning; Tisus; Staatsexamen NT2; Swedex; GERS;

  Sammanfattning : Till skillnad från andra länders språkliga inträdesprov inför universitetsstudier omfattas inte Tisus (Test i svenska för universitets- och högskolestudier) av något delprov i hörförståelse. I den här uppsatsen diskuteras huruvida ett sådant delprov har en relevant plats på behörighetsgivande kurser och språkprov eller om ett läsförståelseprov kan förväntas räcka för att dra slutsatser om testtagarnas sammanlagda receptiva färdigheter. LÄS MER

 5. 5. Språkutveckling : En undersökning av den förväntade språkutvecklingen hos eleverna och hur lärare arbetar med Den magiska kulans tre nivåer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Camilla Kihlström; [2018]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; Språkutveckling; Grundskolan årskurs 1–3; Svenska;

  Sammanfattning : Den magiska kulan är ett läromedel som används i grundskolans första år. Läromedlet är uppdelat i tre delar 1A, 1B samt 1C. LÄS MER