Sökning: "sammanställning och analys av empiri"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden sammanställning och analys av empiri.

 1. 1. Elevers läs - och skrivutveckling genom tonsatta berättelser : en kvalitativ studie utifrån svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofie Ivarsson; Amanda Svensson; [2018]
  Nyckelord :läs- och skrivutvecking; musik; sociokulturellt perspektiv; multimodala uttryckssätt;

  Sammanfattning : De estetiska uttrycksformerna är relativt ovanliga när det handlar om att inkludera dem i undervisningen, exempelvis musik integrerat i svenskundervisningen. Musiken används mest i skolundervisning i form av sånger för att gynna elevernas kulturarv. LÄS MER

 2. 2. En hållbar uppsats om intern kommunikation -en kvalitativ fallstudie gjord utifrån ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Eklund; Laila Shalizi; [2017-06-15]
  Nyckelord :Hållbarhet; social hållbarhet; medarbetare; intern kommunikation; intressentmodell;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Idag är det allt viktigare för företag och för samhället i stort att agera på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Den sociala dimensionen av hållbarhetsbegreppet är den som fått minst fokus och är den dimension som företag har minst förståelse för vid implementering av hållbar utveckling. LÄS MER

 3. 3. Ägarstrukturens påverkan på börsintroduktioners långsiktiga prestation - En jämförande studie av familjeägda vs Private Equity-backade börsnoteringar genomförda under åren 2011-2013

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Will Johansson; Oscar Will Johansson; Kajsa Öström; [2017]
  Nyckelord :Börsintroduktion; långsiktig prestation; familjeägande; Private Equity; svenska marknaden; Business and Economics;

  Sammanfattning : TITEL: Ägarstrukturens påverkan på börsintroduktioners långsiktiga prestation - En jämförande studie av familjeägda vs Private Equity-backade börsnoteringar under åren 2011-2013 SEMINARIEDATUM: 2017-06-01 KURS: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 HP FÖRFATTARE: Erik Will Johansson, Oscar Will Johansson, Kajsa Öström HANDLEDARE: Tore Eriksson NYCKELORD: Börsintroduktion, långsiktig prestation, familjeägande, Private Equity, svenska marknaden SYFTE: Syftet med denna studie är att undersöka och analysera om ägarstrukturer, i form av Private Equity respektive familjeägande, har olika påverkan på den långsiktiga prestationen hos börsintroduktioner genomförda under åren 2011-2013. METOD: Kvantitativ metod med deduktiv ansats vid analys av sekundärdata. LÄS MER

 4. 4. Byrårotation : En kvalitativ studie av revisionsbyråers förberedelser inför reformen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Andrea Myrell; Naima Brown; [2016]
  Nyckelord :Byrårotation; Revisor; Oberoende; Scenarioplanering; Förändring;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med det här arbetet är att få en bild av hur revisionsbyråerna förbereder sig inför den kommande lagförändringen, samt undersöka om de är medvetna kring olika scenarion som denna lagförändring kan komma att föra med sig.Metod: Vid framställning av analys samt slutsats, har material hämtats från litteratur och kvalitativa telefonintervjuer. LÄS MER

 5. 5. Struktur, tydlighet och upprepning : En studie om undervisning i idrott och hälsa för elever med autism

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jessica Lublinn; [2016]
  Nyckelord :autism; idrott och hälsa undervisning; resursskola; särskilt stöd; funktionsnedsättning; individanpassning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien har varit att undersöka lärares undervisning av elever med autism i ämnet idrott och hälsa på grund- respektive resursskolor. Frågeställningarna var: Vad innehåller undervisningen i idrott och hälsa och hur beskriver lärarna elevernas lärande? Hur förhåller sig lärarna till kursplanen i idrott och hälsa?  Vilka individuella anpassningar sker och vilka motiv till olika anpassningar uppger lärare?       Metod: En kvalitativ metod har använts som undersökningsmetod: halvstrukturerade intervjuer. LÄS MER