Sökning: "samordning organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden samordning organisation.

 1. 1. "För då slipper jag ligga efter" : - En studie om distansundervisning som verktyg vid problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joanna Zimmerman; [2021]
  Nyckelord :Distance learning; motivation; participation; relationship building; school attendance; Delaktighet; distansundervisning; motivation; relationsskapande; skolnärvaro;

  Sammanfattning : Zimmerman, Joanna (2021). ”För då slipper jag ligga efter”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Studien strävar efter att ge nya perspektiv för skolnärvaro samt närma sig ett problematiserande kring skolan och den digitala samtiden. LÄS MER

 2. 2. Inter-teamsamordning i skagila projekt : En fallstudie på Avanza Bank för att möta beroenden i projektprocessen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Författare :Malin Agorelius; Emma Ekström; [2021]
  Nyckelord :agile; agile of scale; agile waste; hybrid organizations; inter-team coordination; inter-team dependencies; multi-team software development; project management; project environment; scagile; software development methods; agil; agilt slöseri; storskaligt agilt; hybrid organisation; interteamberoenden; inter-teamsamordning; mjukvaruutveckling; multi-team; mjukvaruutvecklings metodiker; projektledning; projektmiljö; skagil;

  Sammanfattning : Användandet av agila metodiker har ökat under de senaste decennierna. Detta har lett till en uppskalning av agila metodiker då även stora organisationer vill uppnå fördelarna som kommer med det agila arbetssättet. LÄS MER

 3. 3. Beslutsfattande vid samordning av transporter under Covid-19-pandemin : Hur ter sig chefsarbetet med avseende på beslutsfattande under en pandemi på Serviceresor Region Kronoberg?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Evelina Velke; Sophie Bergström; [2021]
  Nyckelord :Decision-making; Management; Crisis management; Covid-19; Sense making; Beslutsfattande; Chefskap; Krishantering; Covid-19; Meningsskapande;

  Sammanfattning : Covid-19-pandemin påminner oss om att vi lever i en föränderlig värld, en enhet som verkar för att ge invånarna ett gott liv och som var dag arbetar nära pandemin är Serviceresor på Region Kronoberg. Något som är av intresse i denna uppsats är hur chefers beslutsfattande ser ut under en så unik situation. LÄS MER

 4. 4. Projektledning vid en hybrid av projektmetoder : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Cecilia W Jägerbrink; [2021]
  Nyckelord :Hybridprojekt; Traditionell och Agil projektmetod; Utmaningar med hybridprojekt;

  Sammanfattning : En transformation från en projektmetod till en annan kan ge utmaningar då man över en tid behöver ta hänsyn till mer än en projektmetod. För andra projekt kan denna utmaning vara mer permanent, eftersom hårdvara respektive mjukvara har olika ledtider och därför behöver hanteras olika under projektets gång för att få optimal framdrift och slutvärde för kunden. LÄS MER

 5. 5. BIM i projekterings- och produktionsprocessen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Philip Karlsson; Hung Le; [2021]
  Nyckelord :BIM; Byggprocessen; Digitalisering; Projektering;

  Sammanfattning : Dagens tillgänglighet för mjukvara, teknik samt digitalisering har haft ett stort inflytande på byggbranschen. Det finns många olika verktyg för olika aktörer att förmedla information och ett av verktygen som finns tillgängligt är BIM (byggnads informations modellering). BIM möjliggör samordning och organisering av information. LÄS MER