Sökning: "samsjuklighet"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet samsjuklighet.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKANS UPPLEVELSE AV ATT VÅRDA PERSONER MED PSYKIATRISK DIAGNOS INOM SOMATISK AKUTSJUKVÅRD

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktoria Ivanoff; Klara Levin; [2018-01-25]
  Nyckelord :psykiatriska diagnoser; akutsjukvård; attityder; upplevelser;

  Sammanfattning : Den ökande andelen hos befolkningen som diagnostiseras med en psykiatrisk diagnos är enbidragande faktor till att sjukvården är komplex och resurskrävande. Personer medpsykiatriska diagnoser vårdas frekvent i den somatiska akutsjukvården. Patientgruppen har enbevisad samsjuklighet med somatiska sjukdomar och får en sämre somatisk vård. LÄS MER

 2. 2. Psykologisk flexibilitet hos barn och ungdomar med tvång, ångest och depression

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Pia Fogelberg Skoglösa; Sara Lindhagen; [2018]
  Nyckelord :psykologisk flexibilitet; psykologisk inflexibilitet; tvångssyndrom; OCD; ångestsyndrom; depression; komorbiditet; barn; ungdomar; psychological flexibility; psychological inflexibility; Obsessive- Compulsive Disorder; anxiety; comorbidity; children; adolescents; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka hur psykologisk (in)flexibilitet var kopplat till olika vanliga barnpsykiatriska symtom bland barn och ungdomar samt om det fanns en starkare koppling till vissa psykiatriska symtom. Psykologisk flexibilitet kan beskrivas som en “fundamental aspekt” av hälsa eller som en helhetsmodell för mänskligt fungerande (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999; Kashdans & Rottenberg, 2010). LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter med somatisk sjukdom med samtidig psykisk sjukdom : En Litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Marcus Apelman; Simon Anderssson; [2018]
  Nyckelord :Somatisk sjukdom; Psykisk sjukdom; Samsjuklighet; Sjuksköterska; Erfarenhet; Kunskap; Förhållningsätt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med en psykisk sjukdom dör betydligt tidigare än personer som inte har en psykisk sjukdom. Detta sker ofta i somatiska sjukdomar såsom cancer, kardiovaskulära sjukdomar och från trauma av våld och olyckor. LÄS MER

 4. 4. "No action today, no cure tomorrow" : Riskfaktorer associerade med samhällsförvärvad meticillinresistent staphylococcus aureus – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Åsa Johansson; [2018]
  Nyckelord :antibiotic resistance; community acquired methicillin resistant staphylococcus aureus; prevention; public health; risk factors; antibiotikaresistens; folkhälsa; prevention; riskfaktor; samhällsförvärvad meticillinresistent staphylococcus aureus;

  Sammanfattning : Inledning: Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot global folkhälsa. Meticillinresistent Staphylococcus aureus, tidigare främst associerat med sjukhusvård, överförs nu mellan individer i samhället (samhällsförvärvad meticillinresistent staphylococcus aureus). LÄS MER

 5. 5. ”Finns det någon som bryr
 sig?” - Socialsekreterares upplevelser om att möta individer i samsjuklighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Malmberg; Amanda Nilsson Mattisson; [2018]
  Nyckelord :Addicted; Comorbidity; Cooperation; Exposure; Mental illness; Risk ans protection; Social secretary;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få en förståelse för hur socialsekreterare uppmärksammar samsjuklighet hos individer som söker hjälp för beroende. Vidare undersöks hur socialsekreterare upplever mötet med individer som har beroende och som har psykisk ohälsa. LÄS MER