Sökning: "samtal pedagoger"

Visar resultat 1 - 5 av 564 uppsatser innehållade orden samtal pedagoger.

 1. 1. Interkulturellt arbete i förskolan : En studie om förskolepedagogersinterkulturella arbete och perspektiv i en monokulturell miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Vanessa Hernandez Ponce; [2022]
  Nyckelord :interkulturalitet; kulturell mångfald; monokulturell;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna studie behandlar interkulturalitet i monokulturella förskolor. Det som studeras är hur förskolepedagoger arbetar för värdet av kulturell mångfald i deras verksamhet. Studien är av kvalitativ natur och genomfördes via gruppintervjuer och enskilda intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Hjärntrötthet "Det är detta att det är osynligt" : En intervjustudie ur ett livsvärldsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Sara Brundin Larsson; [2022]
  Nyckelord :Mental fatigue; traumatic brain injury; TBI; brain tumor; childhood cancer; adjustments; Hjärntrötthet; hjärnskakning; barncancer; hjärntumör; pauser; skola; anpassningar;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Brundin Larsson, Sara (2022). Hjärntrötthet- ”Det är detta att det är osynligt”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Den sociala konstruktionen av ålder och kompetens i förskolan : En diskurspsykologisk analys av pedagogers porträtteringar av 1-3 åringars kompetens

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alice Lindström Pettersson; Emma Herstorp Rönn; [2022]
  Nyckelord :Children s competence; age; subject position; interpretation repertoire; discourse psychology; children s view; preschool; didactics; approach; education; Barns kompetens; ålder; subjektsposition; tolkningsrepertoar; diskurspsykologi; barnsyn; förskola; didaktik; förhållningssätt; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att identifiera sociala konstruktioner av 1-3 åringars ålder och kompetens, genom att analysera hur pedagoger porträtterar de yngsta barnen. Detta görs genom diskurspsykologisk analys av pedagogers uttalanden i samtal om omsorg och undervisning, utifrån studiens tre frågeställningar; Hur talar förskollärare och barnskötare om 1-3 åringars kompetens? Vad framställs som sanningar om 1-3 åringars kompetens? Vilja subjektspositioner tillskrivs 1-3 åringar? Diskurspsykologi har agerat som både epistemologisk och metodologisk utgångspunkt i denna studie. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers arbetssätt för att främja flerspråkiga barns språkutveckling med hjälp av litteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Suado Dawod Omar; Sabina Nises; [2022]
  Nyckelord :Multilingualism; children s literature; preschool children; preschool teachers; translanguaging; sociocultural perspective; Flerspråkighet; barnlitteratur; förskolebarn; förskollärare; translanguaging; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : I dagens internationaliserade samhälle lever vi i en mångkultur som präglas av olika kulturer och språk. Förskolan blir en social mötesplats där kultur och språk samverkar med hjälp av barn, pedagoger och vårdnadshavare. LÄS MER

 5. 5. ”Jag har ju suttit i legolådan i 1000 år, det har ju inte barnen” : En intervjustudie med sex förskollärare med fokus på bygg- och konstruktionslek i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Malin Svensson; Therese Sörensen; [2022]
  Nyckelord :Teknik; bygg och konstruktion; materialets betydelse; förskola; pedagogers betydelse.;

  Sammanfattning : Skolinspektionen skriver i en rapport från 2017 att deras granskning visar att pedagoger sällan är närvarande i barns bygg- och konstruktionslekar och att de sällan bidrar med samtal och utmanande frågor som hjälper barnen att utveckla sina förmågor inom bygg och konstruktion. I förskolans läroplan (Skolverket 2018, s. LÄS MER