Sökning: "samtala om det"

Visar resultat 1 - 5 av 825 uppsatser innehållade orden samtala om det.

 1. 1. Ibland når vi inte ända fram : Sjuksköterskors erfarenheter av att lindra oro och ångest hos patienter i palliativt skede

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Beatrice Hofflander; Elin Strand; [2022]
  Nyckelord :kvalitativ innehållsanalys; oro; palliativ vård; sjuksköterskor; symptomlindring; ångest;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oro och ångest är ett vanligt förekommande symtom bland patienter inom den palliativa vården. Symtomen kan vara svåra att upptäcka i ett tidigt skede och kan därför skapa stort lidande för patienten. LÄS MER

 2. 2. "Högläsning - det går inte att klara sig utan." : en kvalitativ studie om förskollärares föreställningar kring högläsning och språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Rosengren; Martina Yousif; [2022]
  Nyckelord :högläsning; språkutveckling; dialogic book reading; dialogisk läsning; sociokulturellt perspektiv; stöttningsstrategier;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka föreställningar förskollärare har kring högläsning och de frågeställningar som kommer att besvaras är; hur planerar förskollärare för högläsning, vilka eventuella utmaningar ser förskollärare med högläsning och vilka metoder använder sig förskollärare av för att göra högläsningen språkutvecklande. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod där sex semistrukturerade intervjuer genomförts som sedan transkriberats, kodats och genomgått en tematisk analys för att strukturera resultaten. LÄS MER

 3. 3. Att hjälpa andra, en hjälp till självförståelse? : En kvalitativ studie om socionomprogrammets påverkan på studentens självförståelse i förhållande till psykisk hälsa och tidigare familjeproblematik.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Thilda Nilsson; My Miettinen; [2022]
  Nyckelord :Självförståelse; Studenter; Familjeproblematik; Psykisk Hälsa; Socionomprogrammet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om, samt i sådana fall hur, studier på socionomprogrammet vid Umeå Universitet kan bidra med självförståelse för de studenter som har personliga erfarenheter av familjeproblematik. Vidare på vilket sätt studier vid socionomprogrammet kan påverka den psykiska hälsan. LÄS MER

 4. 4. Att skapa läsande elever : Hur elever motiveras till skönlitterär läsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Mathilda Noreng; Brask Sam; [2022]
  Nyckelord :Motivation; skönlitteratur; högstadiet; intervjuer; verklighetsbaserat; samtal;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad lärare kan göra för att skapa motivation hos elever till att läsa skönlitteratur. Studien genomfördes genom att intervjua lärare om hur de arbetar med skönlitterär läsning och vad de tänker på när de utformar sin undervisning och gör sina val av skönlitteratur. LÄS MER

 5. 5. En adaptionsanalys av SVJ : – boken blir till film

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Merita Murseli; Laura Rivera; [2022]
  Nyckelord :Adaption; filmadaption; läsförståelse; reciprok undervisning; intrig; karaktär;

  Sammanfattning : Denna komparativa studie analyserar och jämför Roald Dahls kapitelbok SVJ (1988), svensk översättning, med den svenskdubbade filmen SVJ (2016) av filmregissören Steven Spielberg. Syftet med studien är att jämföra de två verkens intrig och karaktärsskildring samt undersöka de mediespecifika skillnader som uppstått i adaptionen till film. LÄS MER