Sökning: "samtalsmetodik"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade ordet samtalsmetodik.

 1. 1. Socionomstudenters förberedelse inför yrkeslivet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Linda Jönsson; Sandra Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :förberedelse; kunskap; learning by doing; Malmö universitet; socionom; socionomutbildning; student;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur nyexaminerade socionomer upplever att utbildningen förberett dem inför yrkeslivet efter examen från Malmö universitet. I studien undersöks också hur socionomerna resonerar kring utbildningens innehåll samt utformning. LÄS MER

 2. 2. "Man får en ganska rejäl ... reality check!" : En kvalitativ studie av socialarbetares erfarenheter från sina första två år som yrkesverksamma

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Emma Malmjärn; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats har varit att undersöka några nyblivna socionomers erfarenheter av sina första två år som yrkesverksamma. Fokus har legat på respondenternas reflektioner kring sin arbetsmiljö, förutsättningar och handlingsutrymme i yrkesrollen samt vilken roll utbildningen har haft som förberedelse till yrkeslivet. LÄS MER

 3. 3. En lång väg fram

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sanija Bajric; Sara Larsson; [2019]
  Nyckelord :anpassningar; målsättning; nyanländ; studie- och yrkesvägledning; utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva studie- och yrkesvägledares arbete med nyanlända elever och med hjälp av karriärteori försöka förstå studie- och yrkesvägledares utmaningar. Frågeställningarna för att undersöka uppsatsens syfte är följande: (1) Vilka förutsättningar och resurser finner studie- och yrkesvägledare att de har för att arbeta med att vägleda nyanlända elever? (2) Vilka särskilda anpassningar finner studie- och yrkesvägledare att de behöver göra vid vägledning av nyanlända elever? (3) Vilka teman anser studie- och yrkesvägledare är viktiga att behandla i samband med vägledning av nyanlända elever? Undersökningen som ligger till grund för studien bygger på en kvalitativ metod där sex stycken intervjuer genomförts med studie- och yrkesvägledare. LÄS MER

 4. 4. Brottsförebyggande arbete ur kriminalvårdares perspektiv En kvalitativ studie om brottsförebyggande arbete i den dagliga verksamheten på en anstalt.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elida Meitmann; [2018]
  Nyckelord :Anstalt; Brottsförebyggande arbete; Kriminalvårdare; Kriminalvården; Rehabilitering; Säkerhet;

  Sammanfattning : Kriminalvården har ett viktigt samhällsuppdrag där man dels ska säkerställa att straff blir verkställda, men även arbeta för att förebygga brottslighet i samhället. Som kriminalvårdare har man således en komplicerad yrkesroll vilken ska fokusera på både säkerhet samt rehabilitering. LÄS MER

 5. 5. Gynekologisk undersökning vid eftervårdsbesök -barnmorskans erfarenheter av att bedöma bäckenbottensstrukturer : Kvalitativ intervjustudie med barnmorskor verksamma inommödrahälsovården

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Kesti Jobs Roos; Kristin Roos; [2018]
  Nyckelord :midwife; experience; pelvic examination; postpartum check-up; barnmorska; erfarenhet; gynekologisk undersökning; eftervårdsbesök;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en kvinna genomgår en graviditet och förlossning innebär det stora påfrestningar för hennes kropp. Vid en förlossning kan bristningar uppstå, vilket kan medföra besvär för kvinnan i olika utsträckning. LÄS MER