Sökning: "samtalsstöd"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet samtalsstöd.

 1. 1. HANTVERK OCH FÖRSÄLJNING – EN STUDIE OM ATT UTVECKLA ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE I FLORISTUTBILDNING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helena Nilsson Hellgren; [2020-03-09]
  Nyckelord :arbetsplatsförlagt lärande; yrkesutbildning; trepartssamtal; aktionsforskning; samtalsstöd; yrkeskunnandet försäljning och service;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa förståelse för vad som möjliggör och begränsarfloristelevers utvecklande av yrkeskunnandet försäljning och service i sambandmed arbetsplatsförlagt lärande. Detta för att bättre kunna arrangera undervisningenså att elevers lärande av yrkeskunskaper synliggörs och blir möjliga att bedöma. LÄS MER

 2. 2. Samtala som ung(e) : En samtalsanalytisk studie av Mirja Unges dialogstil

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Stina Torefeldt; [2020]
  Nyckelord :Unge; Det var igår bara; Mariella; Conversation analysis; Dialogue; Fiction; Literary stylistics; Topic; Face-threatening; Conversational support; Unge; Det var igår bara; Mariella; Samtalsanalys; Dialog; Skönlitteratur; Litterär stilistik; Topik; Ansiktshot; Samtalsstöd;

  Sammanfattning : Mirja Unge is a Swedish author who often writes about young people and the tough situations they face. She writes both plays and short-stories and is acclaimed for her dialogue. The aim of this essay is to examine Unge’s dialogue style and how potential face-threatening situations are portrayed. LÄS MER

 3. 3. Ambulanssjuksköterskans upplevelser av hot och våld inom ambulansverksamheten

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jonas Alexandersson; Tobias Hjörnhede; [2020]
  Nyckelord :hot och våld; ambulans; ambulanssjuksköterskor; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har våld riktat mot vårdpersonal ökat. Sjuksköterskor som arbetar inom vård- och omsorg rapporterar att åtta–38% någon gång har blivit utsatta för fysiskt våld. Ambulanssjuksköterskor som arbetar inom ambulansverksamhet är mer utsatta för hot och våld än sjuksköterskor som arbetar på sjukhus. LÄS MER

 4. 4. Fyraåringars röster om hälsa utifrån pusslet i Bamses Må bra-tidning - Vi Kan!

  Magister-uppsats,

  Författare :Marianne Bengtsson; Ann Jansson; [2019-08-21]
  Nyckelord :barn; barnhälsovård; delaktighet; hälsa; hälsosamtal; ICF-CY; samtalsstöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige har sedan 2003 ett nationellt övergripande folkhälsomål som lyder, Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Barnhälsovården har en central roll i folkhälsoarbetet då de i stort sett når alla barn i åldern 0-6 år. LÄS MER

 5. 5. Nyorientering mot sexualitet och lust : Kvinnors upplevelse av sexuell hälsa efter graviditet och förlossning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Tiina Lindqvist; Emma Rydén; [2019]
  Nyckelord :sexuell hälsa; KASAM; barnmorska; mödravård; postpartum; partnerskap;

  Sammanfattning : Sexuell hälsa har flera aspekter, är en del av de mänskliga rättigheterna och en naturlig del av det mänskliga livet. Barnmorskor har en professionell skyldighet att arbeta för kvinnors sexuella hälsa, ett mål som kan uppnås genom att hjälpa kvinnorna till en känsla av sammanhang. LÄS MER