Sökning: "samverkan fritidshem"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden samverkan fritidshem.

 1. 1. Samverkan ur fritidshemspedagogernas perspektiv : En jämförande studie mellan fritidshem i Danmark och Sverige

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Annika Ritzl; [2019]
  Nyckelord :Fritidshemspedagoger; pedagoger; samverkan; fritidshem; skola; diskursanalys; jämförande studie; fokusgruppsamtal; observationer; Sverige; Danmark;

  Sammanfattning : Samverkan är ett begrepp som ofta dyker upp när det pratas om fritidshemspedagogernas arbete under skoldagen. I denna studie har jag jämfört två fritidshem, ett i Danmark och ett i Sverige, för att se hur samverkan bedrivs. LÄS MER

 2. 2. Jag känner mig trygg och har inget att tillföra - Vårdnadshavares perspektiv på samverkan, delaktighet och inflytande i det svenska fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lovisa Nolin; Linda Persson; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; fritidshem; inflytande; kommunikation; samverkan; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ur vårdnadshavarnas perspektiv undersöka hur samverkan sker mellan hemmet och fritidshemmet, hur vårdnadshavarna upplever sig vara delaktiga samt ha inflytande i den fritidshemspedagogiska verksamheten. Den valda metoden i studien är semistrukturerade, kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Vad händer på ”andra sidan”? En studie om hur rektorer och klasslärare beskriver och resonerar kring samverkan med fritidshemslärare i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christian Daleke; Fred Stahlin; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Klasslärare; Makt; Rektor; Samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att bidra med en ökad förståelsen för hur rektorer och klasslärare resonerar kring den samverkan som ska ske mellan fritidshemslärare och klasslärare under skoltid, och hur de anser att denna fungerar i praktiken. Vi har gjort en kvalitativ studie där vi genom semistrukturerade intervjuer samlat in en empiri som sedan har analyserats genom Anders Perssons maktperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Mottagande och inkludering av nyanlända elever i fritidshemmet : - En intervjustudie med åtta fritidspedagoger

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Neslihan Arikan; Nargis Oriakhel; [2019]
  Nyckelord :Inkludering; integrering; fritidshem; språkutveckling; IKT; flerspråkighet; SVA-lärare; ordinarieklass; förberedelseklass; nyanlända; sociokulturellt; interkulturellt; mångkulturellt;

  Sammanfattning : Studien synliggör åtta fritidspedagogers beskrivningar och erfarenheter av mottagande ochinkludering av nyanlända elever i fritidshemmet. Syftet med studien är attanalysera hur fritidspedagoger beskriver sitt arbete med mottagande ochinkludering av nyanlända elever. LÄS MER

 5. 5. ”Vi måste exkludera för att inkludera” : En kvalitativ studie kring åtta fritidslärares perspektiv på sitt arbete med nyanlända elever i fritidshem.

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Bernadeen Fernando; Deniz Atik; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; nyanländ elev; förberedelseklass; inkludering; exkludering; kommunikation; samverkan; sociokulturellt perspektiv; interkulturellt perspektiv; kvalitativ metod; intervju; tematisk analys.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra fritidslärarares arbete med att inkludera nyanlända elever i fritidshemmet. I vår studie har vi utgått ifrån kvalitativa studier i form av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna skedde på två olika skolor i samma kommun med åtta fritidslärare. LÄS MER