Sökning: "samverkan i nätverk"

Visar resultat 1 - 5 av 189 uppsatser innehållade orden samverkan i nätverk.

 1. 1. Vatten känner inga gränser: En studie om planerares upplevelse av ansvarsfördelning och samordning gällande klimatanpassning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Oskar Bjarnehed; Linnéa Ekenberg; [2021-06-23]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; samverkan; skalor; klimatanpassning; översvämningsskydd; division of responsibilities; collaboration; scales; climate change adaptation; flood protection;

  Sammanfattning : Gothenburg is a waterfront city. Due to climate change, this proximity to water leads to an ever-higher risk of flooding. If nothing is done, the city risks severe economic and social consequences due to flooding. To reduce the risks, there is a need to adapt and implement measures for flood protection. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av samverkansprojekt i entreprenadorganisationer : Definitioner, affärsmodeller och lärande

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Joel Portinson; Laura Lagerfeldt; [2021]
  Nyckelord :Partnering; collaboration; knowledge feedback; Knowledge Governance; project-based organisation; construction industry; building and infrastructure; Samverkan; partnering; samarbete; kunskapsåterföring; Knowledge Governance; projektbaserade organisationer; byggindustrin; Hus och Anläggning;

  Sammanfattning : Samverkan har internationellt uppmärksammats som en lösning på de utmaningar byggindustrin möter. Utmaningar har tidigare belysts som komplexa processer och idag finns en utveckling där projekten är både större och mer komplicerade, vilket kräver en bättre koordinering av resurser. LÄS MER

 3. 3. Världen är inte svart eller vit, den har tvåhundraelva nyanser av grått - Om humanitära insatser och lokala nätverk i Ugandas tuffa miljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Ebba Bengtsson; Stefani Vreca; [2021]
  Nyckelord :Aktörer; kluster; tillit; non governmental organisation NGO ; nätverk; samverkan; Uganda; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Despite the fact that there are established networks that reach far beyond the ¨last mile¨, there are still difficulties encountered by the distribution networks of necessities in Uganda. The purpose of this thesis is to study how successful networks in Uganda operate, what characterizes them and under what possible conditions they could be used for distributing humanitarian supplies. LÄS MER

 4. 4. Varför lyssnar de inte mer på oss? : Uppfattningar om möjligheter, hinder och stödbehov bland åtta ungdomar som tillhör UVAS- gruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Willén; Sophia Sjölin; [2021]
  Nyckelord :UVAS; hinder; möjligheter; stödbehov; deltagarperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att lyfta fram hur personer som tillhör eller under de senaste 12  månaderna har tillhört UVAS-gruppen ser på möjligheter och hinder för att komma vidare till  arbete eller studier samt deras upplevda stödbehov i förhållande till det stöd de idag upplever  att de får. Våra frågeställningar har behandlat möjligheter, hinder och informanternas upplevda  stödbehov i förhållande till det stöd som de i dagsläget upplever att de får från de verksamheter  de deltar i. LÄS MER

 5. 5. Samverkan - en utmaning i den moderna välfärdsstaten : En socialkonstruktivistisk innehållsanalys av ansvarskonstruktionen vid interorganisatorisk samverkan i missbruksvården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Erik Jacobsen; Hannes Strömberg; [2021]
  Nyckelord :collaboration; substance-abuse; asylum-seeking refugee children; samverkan; missbruk; ensamkommande flyktingbarn;

  Sammanfattning : År 2020 uppmärksammades på nytt att det delade huvudmannaskapet inom missbruks- och beroendevården kan få konsekvenser för den enskilde i form av bristande tillgänglighet (Kommitédirektiv 2020:68). I dagsläget ansvarar regionen och kommunen gemensamt för missbruksvården, och har enligt Socialtjänstlag (SFS 2001:453) samt Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30) en skyldighet att samverka i vården av brukare med missbruksproblematik. LÄS MER