Sökning: "samverkan med förskoleklass"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden samverkan med förskoleklass.

 1. 1. Språkstörning i grundskolans tidiga år : En studie om lärares uppfattning om kartläggning och undervisning av elever i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Rita Blomqvist; [2021]
  Nyckelord :Språkstörning; språkutveckling; förskoleklass; lärandemiljö; anpassningar; kartläggning; specialundervisning;

  Sammanfattning : Språkstörning är ett komplext begrepp som innefattar flera olika svårigheter. Svårigheterna kan drabba enbart förståelsen eller produktionen av språk. Ju fler nivåer som är drabbade, desto gravare är språkstörningen. LÄS MER

 2. 2. Fonologisk medvetenhet : En kvalitativ studie om hur lärare, speciallärare och specialpedagoger arbetar med elevernas fonologiska medvetenhet i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nadin Haddad; Susanna Kiiskinen; [2021]
  Nyckelord :Bornholmsmodellen; fonologisk medvetenhet; förskoleklass; lärare; speciallärare; specialpedagog; årskurs 1;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om den fonologiska medvetenhetens utveckling i svenskundervisning i förskoleklass och årskurs 1. Vi har till denna studie intervjuat fyra lärare som arbetar i förskoleklass och årskurs 1 samt en speciallärare och en specialpedagog för att få en klarare bild av deras arbete med att identifiera och arbeta med elever som har fonologiska svårigheter. LÄS MER

 3. 3. ”Lever vi i två helt skilda världar? Nej det gör vi egentligen inte” : Förskollärares erfarenheter av arbete med flerspråkighet och samverkan mellan förskola och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emma Fridlund; Alice Vanek; [2021]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; förskoleklass;

  Sammanfattning : Studien undersöker förskollärares erfarenheter och beskrivningar kring att möta barn och vårdnadshavare med annat modersmål än svenska och samverkan mellan förskolan och förskoleklassen i relation till flerspråkiga barn. Studien bygger på en tematisk analys av fem intervjuer med förskollärare verksamma i förskola och förskoleklass och tar ansats i det teoretiska perspektivet, relationskompetens. LÄS MER

 4. 4. Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial i matematik ur ett specialpedagogiskt perspektiv: : Vilken betydelse har ”Hitta matematiken” för elevens matematikutveckling i förskoleklass?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ulrika Enocksson; Maria Gusafsston; [2021]
  Nyckelord :hinder i matematikutvecklingen; specialpedagogik; tidiga insatser; kartläggningsmaterial; förskoleklass;

  Sammanfattning : Matematikkunskaperna i svensk skola har under senare år visat på negativa resultat i internationella mätningar, och därför tillsattes en ”läsa-skriva-räkna-garanti” som åtgärd (Skolverket, 2020b). Syftet med garantin är att eleven redan i förskoleklass ska erbjudas tidiga stödinsatser om hinder i matematikutvecklingen uppmärksammas, vilket även framhävs i forskningen. LÄS MER

 5. 5. Informationsflödet : - olika aktörers förståelse av övergången och överlämningen mellan förskola och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Elin Pihl Persson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; förskoleklass; informationsanvändande; specialpedagogik; övergång; överlämning.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract  Pihl Persson, Elin (2021). Informationsflödet - olika aktörers förståelse av övergången och överlämningen mellan förskola och förskoleklass. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER