Sökning: "samverkan med förskoleklass"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade orden samverkan med förskoleklass.

 1. 1. "Vi måste anses som något mer än resurser" : En studie om hur lärare i förskoleklass, grundskolan och fritidshemmet tolkar samverkan utifrån deras uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Victor Jonsson; Robert Kårling; [2023]
  Nyckelord :Cooperation; leisure school teachers; after school programs; school and youth leisure centre; Samverkan; fritidslärare; fritidshem; klasslärare; förskoleklasslärare; ledarskap; verksamheter; skola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka skillnader i tolkningar när det kommer till samverkan mellan olika lärarkategorier i grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet. Vårt mål var att synliggöra skillnader i uppfattning om begreppet samverkan mellan de olika lärarkategorierna. LÄS MER

 2. 2. Problematisk skolfrånvaro: Skolrepresentanternas röst

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Wilma Bergman; Anna Marklund; [2023]
  Nyckelord :Skolfrånvaro; skolk; problematisk skolfrånvaro; samverkan; Bronfenbrenner.;

  Sammanfattning : I Sverige omfattas alla elever från förskoleklass till årskurs nio av skolplikt, men ändå har många elever hög frånvaro. Problematisk skolfrånvaro är ett globalt samhällsproblem som kan ge allvarliga konsekvenser för eleven både nu och i framtiden, vilket dessutom leder till stora samhällskostnader. LÄS MER

 3. 3. Dinosaurier, dinosaurier, dinosaurier! : En kvalitativ studie om kontinuitet och progression inom barns naturvetenskapliga lärande inför övergången till förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sanna Heinola; Vanessa Hacker; [2023]
  Nyckelord :Kontinuitet; naturvetenskapsundervisning; progression; proximal utvecklingszon; samverkan; övergång;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra möjligheter och begränsningar för kontinuitet och progression i barns naturvetenskapliga lärande inför övergången från förskola till förskoleklass. Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet. LÄS MER

 4. 4. Matematik och lek i de tidiga skolåren : Lärares beskrivningar av användandet  av lek i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Josefin Ärlebrand; [2023]
  Nyckelord :Tidiga skolåren; lek; matematikdidaktik; kvalitativ metod; lärarintervjuer; F-3;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen har varit att undersöka hur lärare i förskoleklass beskriver att de använder sig av lek i matematikundervisningen i förhållande till lärare i årskurs 1. Vidare har undersökningen syftat till att undersöka lärares beskrivningar av den kollegiala samverkan för lek och matematik mellan de olika verksamheterna. LÄS MER

 5. 5. Övergången från förskola till förskoleklass : Förskollärares uppfattningar av barns trygghet vid övergångar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Agnes Wester; [2023]
  Nyckelord :Cooperation; security; transition; preschool class; Samverkan; trygghet; övergång; förskoleklass;

  Sammanfattning : Förskolans läroplan har en helhetssyn gällande förskolans utbildning och menar att omsorg, utveckling och lärandet blir en enhet. Denna helhetssyn kan påverkas in övergången mellan förskola och förskoleklass. LÄS MER