Sökning: "samverkan skola socialtjänst mål"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden samverkan skola socialtjänst mål.

 1. 1. Att arbeta över organisationens gränser - En studie om upplevelser av samverkan mellan Socialtjänst och skola

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Josefine Bivesand; Fanny Holmberg Plymoth; [2018]
  Nyckelord :Samverkan; Socialtjänst; Skola; Organisation; Riktlinjer; Lag; Föreskrift;

  Sammanfattning : Samverkan blir en allt större del av det sociala arbetet och sker då organisationer av olika karaktär går ihop och arbetar över gränserna och arbetar mot ett gemensamt mål. Syftet med studien är att belysa hur anställda inom skola och Socialtjänst upplever samverkan mellan dem i arbete med barn i grundskoleåldern. LÄS MER

 2. 2. Samverkan i fokus : - en möjlighet till skolframgång för barn i skolsvårigheteroch med sammansatta behov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Susanne Lindgren; [2017]
  Nyckelord :Samverkan; organisation; profession; skolsvårigheter; sammansatta behov;

  Sammanfattning : Skolframgång ses som en av de viktigaste faktorerna för att barn och ungdomar ska ha goda framtidsutsikter. En fungerande skolgång är då av vikt för barn och ungdomar i skolsvårigheter och med sammansatta behov och samverkan över organisationsgränserna är ett sätt att arbeta för att nå önskad skolframgång. LÄS MER

 3. 3. Samverkan, ungdomsproblematik och delaktighet På vilket sätt och till vilket pris?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sandy Hall; Johanna Karlsson; [2014-08-25]
  Nyckelord :SSPF; samverkan; ungdomsproblematik och delaktighet;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersökte SSPF som är ett samverkansforum mellan socialtjänst, skola, polis ochfritid. Syftet med undersökningen var att undersöka och jämföra vad SSPF innebär och hurdet praktiska arbetet ter sig utifrån mål, syfte, ansvarsfördelning, förutsättningar ochungdomars delaktighet. LÄS MER

 4. 4. Först samspråka sen samverka

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jenny Ekeroth; [2008-06-10]
  Nyckelord :Samverkan; Återkoppling; Uppföljning; ; Nätverk och Kommunikation;

  Sammanfattning : Samverkan sker i många olika former och inom många olika områden. I människohanterande yrkeskategorier så som skola och socialtjänst bedrivs samverkan ofta med målsättningen att tillsammans med andra parter hjälpa en individ som behöver någon form av insats från samhället. LÄS MER

 5. 5. Samverkan mellan socialtjänst och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Baharan Kazemi; [2007]
  Nyckelord :socialtjänst; skola; sekretess; anmälningsplikt; samverkan; organisationsteori;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har jag försökt beskriva relationen mellan socialtjänst och skola. Mina huvudfrågor har varit att undersöka samarbetet mellan de två organisationerna, samt ta reda på hur detta upplevs av de som är yrkesverksamma, antingen som personal inom skolan eller som socialsekreterare eller handläggare på socialtjänsten. LÄS MER