Sökning: "samverkan socialtjänst och polis"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden samverkan socialtjänst och polis.

 1. 1. Behandlingsarbete med ungdomar på HVB : En kvalitativ studie om personalens uppfattningar om behandlingsarbete med särskild inriktning på relationer och psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Cassandra Hall; Julia Kristofersson; [2024]
  Nyckelord :Residential care homes; residential youth care; institutional care; adolescents; mental health; treatment; collaboration; therapeutic alliance; crime; HVB; institution; ungdom; psykisk ohälsa; behandling; samarbete; samverkan; relation; terapeutisk allians; kriminalitet;

  Sammanfattning : En del av den sociala barnavården i Sverige består av hem för vård eller boende (HVB), som är en typ av institutionsvård utanför det egna hemmet. Aktuell studie syftar till att undersöka hur personal på HVB-hem beskriver institutionens behandlingsmässiga utgångspunkter och hur de uppfattar behandlingsarbetet med ungdomarna. LÄS MER

 2. 2. ”Vi måste samverka det går inte annars...”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Annie Nilsson; Ida Pohlin; [2023-01-26]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; Samverkan; Polis; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att studera hur tjänstepersoner inom polisen och socialtjänsten upplever att samverkan fungerar i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. För att kunna bidra med vad det är som främjar respektive hindrar samverkan i arbetet inom det organisatoriska fältet. LÄS MER

 3. 3. "Vi bryr oss" : En processutvärdering av det drogpreventiva arbetet på gymnasieskolan Knut Hahn

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Wilma Björn; Ida Björkman; Elin Klevmarken; [2023]
  Nyckelord :Drug prevention; Drug test; Cooperation; Evaluation; School; Drogprevention; Drogtest; Samverkan; Skola; Utvärdering;

  Sammanfattning : Ungdomars droganvändning utgör ett samhällsproblem som kan medföra allvarliga konsekvenser för både individen och samhället i stort. Att arbeta drogpreventivt med ungdomar är således en prioriterad fråga på nationell nivå och skolan framhålls inneha en viktig roll i det förebyggande arbetet. LÄS MER

 4. 4. Informationsflödet mellan Socialtjänst och Polis : Utmaningar med att navigera sekretess och främja tillit i arbetet inom Sociala insatsgrupper

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tilde Sundh; Alma Lindkvist; [2023]
  Nyckelord :Sociala insatsgrupper; samverkan; Informationsflöde; sekretess; Polis; Socialtjänst;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes möjligheter och hinder med informationsflödet utifrån sekretess mellan Socialtjänst och Polis inom Sociala insatsgrupper. Mycket tydde på att tillit utgjorde grunden för möjligheter och hinder inom all form av samverkan mellan olika aktörer. LÄS MER

 5. 5. ”Socionomhjärtat kommer dunka långt in i det här” : En kvalitativ intervjustudie om socialtjänstens och polisens samverkan kring ungdomsbrottslighet.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Maja Dittmer; Josephine Leuchovius; [2023]
  Nyckelord :samverkan; ungdomsbrottslighet; socialtjänst och polis.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att genom en kvalitativ intervjustudie undersöka vilka möjligheter och hinder som finns i socialtjänstens samverkan med polisen kring ungdomar som befinner sig i kriminalitet. Studien riktar in sig på hur samverkan beskrivs av intervjupersonerna, vilka möjligheter och hinder som finns samt på vilka sätt samverkan mellan aktörerna kan utvecklas och förbättras. LÄS MER