Sökning: "samverkansmöten"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet samverkansmöten.

 1. 1. Bilden av att samverka : En kvalitativ studie om interorganisatorisk samverkan om psykisk ohälsa mellan socialtjänst, BUP och skolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Therese Tjärndal; Palmqvist Melinda; [2019]
  Nyckelord :social work; mental ill-health; interorganizational collaboration; social representation; institutional theory; socialt arbete; psykisk ohälsa; interorganisatorisk samverkan; sociala representationer; institutionell teori;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur samverkan upplevs fungera mellan skola, socialtjänst och Barn-och ungdomspsykiatri (BUP) som möter barn med psykisk ohälsa i samverkansmöten. Studien bygger på sex semistrukturerade intervjuer med två skolkuratorer, två socialsekreterare samt två kuratorer från BUP. LÄS MER

 2. 2. Samverkan kring personer med samsjuklighet – En kvalitativ studie av socialarbetares upplevelser av samarbetet mellan socialtjänst och psykiatri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Erika Lund; Jolina Nilsson; [2017]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; missbruk; samsjuklighet; samverkan; psykiatri; socialtjänst;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att undersöka socialarbetares upplevelser av samverkan mellan ett landstings psykiatri och kringliggande småkommuners socialtjänst gällande vuxna personer med samsjuklighet i form av missbruks- eller beroendeproblematik och psykisk ohälsa. För att inhämta information har sex semistrukturerade intervjuer genomförts med socialarbetare verksamma vid beroendecentrum, respektive tre olika socialtjänster. LÄS MER

 3. 3. "Man känner sig ju lite grann som en spelpjäs" : Ett klientperspektiv på samverkansmöten inom Socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sara Eriksson; [2015]
  Nyckelord :Client participation; service user participation; meetings; social work; collaboration; Klientperspektiv; brukarperspektiv; socialt arbete; möten; samverkan;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med syfte att få en djupare förståelse av klienters delaktighet i samverkansmöten. Fyra klienter från Socialtjänsten har intervjuats i en semistrukturerad intervju. Det har sedan gjorts en innehållsanalys på empirin. LÄS MER

 4. 4. En kvalitativ studie om BVC-sköterskors erfarenheter i mötet med familjer där misstanke om omsorgssvikt av barnet föreligger

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lotta Max; [2015]
  Nyckelord :omsorgssvikt; försummelse; BVC-sköterska; erfarenhet; identifiera; bemötande; föräldraskap;

  Sammanfattning : Forskning framhåller att den vanligaste formen av barnmisshandel är just omsorgssvikt, trots misstanke om ett stort mörkertal och bevis för långtgående konsekvenser. BVC-sköterskan har en unik möjlighet att förhindra och identifiera omsorgssvikt. LÄS MER

 5. 5. Engagemang och delegerande ledarskap - En studie av arbetsmiljöarbetet på gymnasieskolan i Halmstad kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Martin Normark; Thomas Kyhlén; [2008]
  Nyckelord :arbetsmiljöarbete; delegerande ledarskap; engagemang; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ undersökning om arbetsmiljöarbetet på gymnasieskolan i Halmstad kommun. För att analysera det empiriska materialet har vi använt oss av teorier om engagemang och delegerande ledarskap. Totalt genomförde vi tolv intervjuer med rektorer, skyddsombud och lärare på fyra olika skolor. LÄS MER