Sökning: "sandin"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade ordet sandin.

 1. 1. Elevers motivation till läsning i den digitaliserade skolan : En kvalitativ och kvantitativ undersökning utifrån ett elevperspektiv och ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emelie Roslund; Malin Sandin; [2022]
  Nyckelord :Motivation; läsförståelse; gymnasieskolan; lärarperspektiv; elevperspektiv; styrdokument; digitala resurser; läsvanor; digital läsning och analog läsning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt grundar sig mot bakgrunden till den svenska digitaliserade skolan och elevers motivation till läsning. Elevers läsförståelse är viktig inom alla skolämnen, men framför allt inom svenskämnet. Svensklärarens motivationsfrämjande undervisning kan ses som ett verktyg för att utveckla läsförståelsen. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla standarder för att internt prissätta koldioxid : En kvalitativ studie av företag verksamma i Dalarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Fanny Legnerfält; Anna Sandin; [2022]
  Nyckelord :Standard Costing; Carbon Standard; Emission; Internal Strategy Methods; ICP; Internal pricing; Carbon Emission; Shadow pricing; Materiality Principle; Standardkostnader; koldioxidstandard; utsläpp; styrningsmetoder; ICP; internprissättning; koldioxidutsläpp; skuggprissä ttning; väsentlighetsprincipen;

  Sammanfattning : Företag och människor i dess omgivning ser utsläpp som genereras av företag som tillhörande deras verksamhet i allt större utsträckning. Det finns dock ingen självklar metod för att mäta utsläpp och det kan vara svårt att få in i det i de ekonomiska kalkylerna. LÄS MER

 3. 3. Intern kriskommunikation mellan ledning och medarbetare : Fallstudie i en idéburen organisation

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Andersson; Christina Sandin; [2022]
  Nyckelord :Kriskommunikation; Kris; Idéburen organisation; Strategisk internkommunikation; Organisationskultur; Sensemaking;

  Sammanfattning : The purpose of this case study was to contribute with knowledge on how a non-profit organization works strategically with internal crisis communication. The study aimed at answering how management and co-workersperform internal communication before, during and aftercrises. LÄS MER

 4. 4. Nature is Everywhere : An Ecocritical Reading of Louise Erdrich’s Love Medicine

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Engelska

  Författare :Tommy Sandin; [2022]
  Nyckelord :Ecocriticism; literature studies; Louise Erdrich; Love Medicine; Green studies; C-essay;

  Sammanfattning : This thesis paper illuminates nature and its relationship to the characters in LouiseErdrich’s novel Love Medicine. Now more than ever, there is a need for literatureanalyses that explores nature with a critical lens; it is a need brought forth by thecontemporary world, namely, the global environmental crisis. LÄS MER

 5. 5. Avvikelser vid projektering av installation och inredning i kök : En analys av uppkomna avvikelser vid planering, projektering och produktion av köksinredning och vitvaror i nyproduktion av bostäder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Theodor Sandin; Viktor Forsmark; [2022]
  Nyckelord :Avvikelser; kök; passbitar; projekteringsfel; bygghandling; relationshandling; byggsektorn; köksleverantör; IFC; VDC; ICE;

  Sammanfattning : Inom byggsektor orsakar fel, skador och brister extrakostnader på mellan 83 och 111 miljarder kronor varje år. De kostnaderna grundar sig ofta i fel som kan ses som små och därmed lätta att åtgärda på plats, men som när de adderas ihop innebär stora konsekvenser. LÄS MER