Sökning: "sandra Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden sandra Pettersson.

 1. 1. Barns delaktighet och inflytande som ett sammanflätat begrepp eller två skilda : En fenomenologisk studie om förskollärares upplevelser av barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Pettersson; Maria Jotic; [2022]
  Nyckelord :barnperspektiv; barns perspektiv; becoming; being; delaktighet; förskollärare; inflytande; upplevelser; ålder;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka förskollärares upplevelser kring barns delaktighet och inflytande inom förskolans verksamhet. Följande frågeställningar ligger till grund för studien: På vilket sätt upplever förskollärare barns delaktighet och inflytande i förskolans verksamhet? samt Vilka eventuella dilemman upplever förskollärare kring barns delaktighet och inflytande? Studien präglas av en fenomenologisk ansats där förskollärares varierade upplevelser lyfts med hjälp av enskilda samtalsintervjuer. LÄS MER

 2. 2. Coating of yarn with PEDOT-PSS : An examination of optimal manufacturing parameters in a dip coating production line for conductive yarn.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sandra Florén; Alma Pettersson; [2022]
  Nyckelord :PEDOT-PSS; Conductive yarn; dip-coating;

  Sammanfattning : Electrically conductive smart textiles are a very interesting area that could be important for the development of smart textiles. Today, conductive yarns and threads are often produced from coveted metals such as silver, copper and gold. LÄS MER

 3. 3. Att spara eller inte spara? : En studie om universitetsstudenters sparande och vad som påverkar sparbeteendet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Edvin Pettersson; Sandra Trinh; [2022]
  Nyckelord :Savings; risk management; life-cycle hypothesis; financial socialization; self-control; mental accounting; financial literacy; Sparande; riskhantering; livscykelhypotesen; finansiell socialisering; självkontroll; mental bokföring; finansiell bildning;

  Sammanfattning : Titel: Att spara eller inte spara? - En studie om universitetsstudenters sparande och vad som påverkar sparbeteendet Författare: Edvin Pettersson och Sandra Trinh Handledare: Camilla Strömbäck Bakgrund: Enligt livscykelhypotesen är det irrationellt för studenter att spara pengar. Däremot utifrån ett riskhanteringsperspektiv finns det anledningar till att spara vilket inte överensstämmer med livscykelhypotesen. LÄS MER

 4. 4. Can hunter’s local ecological knowledge be used in management of multi-ungulate systems? : a combination of local ecological knowledge and scientific knowledge to add a finer resolution to current management strategies

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Sandra Pettersson; [2021]
  Nyckelord :local ecological knowledge; LEK; scientific knowledge; SK; wildlife management; ungulate management; multi-ungulate systems;

  Sammanfattning : Management and conservation of wildlife populations are generally based on scientific knowledge (SK) and monitoring to establish reliable information. The information gathered and presented from SK is interpreted by individuals who can have different ways of interpreting the same type of information. LÄS MER

 5. 5. Grooming online : - en litteraturöversikt om riskfaktorer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Sandra Pettersson; Sanne Rauséus; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER