Sökning: "sandra anton"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden sandra anton.

 1. 1. Vaccinationsgrad mot covid-19 i Sveriges kommuner

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Hane; Anton Nilsson; [2022]
  Nyckelord :covid-19; vaccination rate; health economy; age; foreign-born; education; income; health; unemployment; turnout; party sympathy; Swedish municipalities; covid-19; vaccinationsgrad; hälsoekonomi; ålder; utrikesfödda; utbildning; inkomst; hälsa; arbetslöshet; valdeltagande; partisympati; Sveriges kommuner ;

  Sammanfattning : I början av 2020 drabbar covid-19-pandemin världens befolkning. Den livsfarliga smittan sprids snabbt världen över och forskare och läkemedelsbolag börjar arbeta intensivt för att utveckla ett vaccin som kan stoppa sjukdomens framfart. Knappt ett år senare godkänns världens första vaccin mot covid-19 och massvaccinering inleds. LÄS MER

 2. 2. Allmänsjuksköterskans upplevelser av att arbeta på en akutmottagning : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anton Glössner; Sandra Fri; [2022]
  Nyckelord :Akutmottagning; Akutsjukvård; Allmänsjuksköterska; Nyexaminerade; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att arbeta inom akutsjukvård innebär ett varierat och oförutsägbart arbete med korta patientmöten och många besökare, vilket ställer höga krav på vårdpersonalen. Allmänsjuksköterskan som arbetar på akutmottagningen ställs inför dagliga stressfaktorer, som innefattar en hög arbetsbelastning där kompetens kan vara avgörande. LÄS MER

 3. 3. Moderately cold indoor temperatures’ effect on human attention:Immediate decrease in inhibiting erroneous responses

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anton Jonsson; Sandra Hedman; [2018]
  Nyckelord :Erroneous; responses; cold; temperature; attention; human; inhibiting;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate whether a moderately cold indoor temperature, 15.5+- °C, has a negative effect on human attention. This was investigated in an experiment where 40 participants (18 women, M = 23. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning : Reglerad men ändå oreglerad

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Henriksson; Anton Sand; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; GRI; comparability; change; differences; similarities; Annual Accounts Act; Hållbarhetsredovisning; GRI; jämförbarhet; förändring; olikheter; likheter; Årsredovisningslagen.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbarhetsredovisningar har vuxit fram under åren och det har nu blivit lagstadgad för företag som uppfyller gränsvärdarna enligt 6. Kap 10§ i årsredovisningslag (1995: 1554) att redovisa hållbarhetsinformation. Jämförbarhet och öppenhet är anledningen för denna lagändring. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkar bolags finansiella stress revisorers formuleringar av going concern yttranden?

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Anton Grönlund; Sandra Hallgren; [2016]
  Nyckelord :Audit Report; Bankruptcy; Financial distress; Formulation; Going concern opinions; Going concern; Finansiell stress; Formulering; Going concern yttranden; Going concern; Konkurs; Revisionsberättelse;

  Sammanfattning : Finansiell information ska vara kvalitetssäkrad och ligga till grund för ekonomiskt beslutsfattande för intressenter. En del av denna information berör revisorns åtagande att bedöma ett bolags fortlevnadsförmåga, going concern, och yttra sig kring detta. LÄS MER