Sökning: "sandra jambrisak"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sandra jambrisak.

  1. 1. Vi kan leka den leken utomhus : En studie om hur barnen skapar kulturer och platser inomhus jämfört utomhus på förskolan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

    Författare :sandra jambrisak; [2023]
    Nyckelord :barns platser; förskola; kamratkultur; platser för barn; tolkande reproduktion;

    Sammanfattning : I den här uppsatsen har syftet varit att få en förståelse hur barnens kamratkulturer är i deras fria lek inomhus kontra utomhus. Syftet med studien var att få en förståelse för hur barnen skapar platser och kulturer i sin fria lek inomhus samt utomhus på förskolan. LÄS MER