Sökning: "sandra lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden sandra lindström.

 1. 1. I skuggorna av det svenska samhället

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sandra Lindström; [2022]
  Nyckelord :Gömda kvinnor; skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor; FN:s tortyrkommitté; Skyddade personuppgifter; utanförskap; mänskliga rättigheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att få en djupare förståelse kring hur gömda kvinnors livssituation ser ut och vilken roll som det svenska samhällets skydd och stöd har i kvinnornas livssituation och vardag, samt vilka eventuella konsekvenser kvinnorna får i sin vardag med bakgrunden av det stöd och skydd som samhället erbjuder. De material som använts inom studien bygger huvudsakligen på den skuggrapport som Nätverket Gömda Kvinnor i oktober 2021 sammanställde och lämnade in till FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling (CAT). LÄS MER

 2. 2. Skolsocialt arbete på gymnasiet : Skolkuratorernas förutsättningar att arbeta utifrån evidensbaserad praktik

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sandra Lindström; [2022]
  Nyckelord :school social work; school health service; school counselor; evidence-based practice; EBP; new institutional theory; skolkurator; elevhälsa; skolsocialt arbete; evidensbaserad praktik; EBP; nyinstitutionell teori; organisationsteori;

  Sammanfattning : School counsellors have been an occupation in Sweden since the 1940s but despite this, there is very little knowledge and research about school counsellors’ preconditions according to their work. This study aims to examine in what frequencies school counsellors’ use evidence-based methods in their work with students in senior high school. LÄS MER

 3. 3. Att rida på de små vågorna : Projektledares syn på framgångsfaktorer i folkhälsoprojekt inom offentlig sektor

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Lindström; [2021]
  Nyckelord :folkhälsoprojekt; offentlig sektor; projektframgång; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Projektframgång är ett välstuderat forskningsområde inom projektledning men trots det råder ingen konsensus om vad som gör projekt framgångsrika. Offentliga projekt har andra förutsättningar än projekt i privat sektor, exempelvis påverkan av politiska processer och samverkan med ett stort antal aktörer. LÄS MER

 4. 4. Is knowledge enough? : A qualitative study investigating the knowledge-action gap of environmental science students

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Sandra Karlsson; Alexandra Lindström; [2020]
  Nyckelord :Knowledge-action gap; attitude-behavior gap; behavioral change; climate change; climate psychology; environmental psychology; environmental science; environmental education.; Knowledge-action gap; attitude-behavior gap; beteendevetenskap; klimatförändringar; klimatpsykologi; miljöpsykologi; miljövetenskap; miljöutbildning.;

  Sammanfattning : In order to slow down, if not stop, climate change, we all need to contribute to reducing our greenhouse gas emissions. This knowledge has been with us for a long time, but nevertheless emissions have not decreased, but rather increased. To understand the reason why we don't act in line with what we know, we need to study behaviors. LÄS MER

 5. 5. Språkpraktiker konstruerade av barn i förskolan : en kvalitativ observationsstudie om barns deltagandemönster under den fria leken i utomhusmiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Denby; Hanna Lindström; [2020]
  Nyckelord :Språkpraktiker; deltagandemönster; samspel; fri lek; utomhusmiljö; förskola; sociokulturellt perspektiv; videoobservation; interaktionsanalys;

  Sammanfattning : Problematiken som ligger till grund för den här studien är behovet av att synliggöra de äldre barnens språkpraktiker och deltagandemönster i den fria leken i utomhusmiljön. Detta då tidigare forskning bland annat fokuserat på de yngre barnen samt att många studier utförts i inomhusmiljön. LÄS MER