Sökning: "sandra svensson"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden sandra svensson.

 1. 1. Pedagogers uppfattningar kring konflikt  och konflikthantering vid på- och avklädningssituationer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Sandra Billing Adolfsson; Emilia Svensson; [2021]
  Nyckelord :Förskola; konflikt; konflikthantering; pedagogers uppfattning; samspel och strategier;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa forskningsstudie utgår vi från att se hur yrkesverksamma pedagogers uppfattningar, kännedom och tankar kring konflikt och konflikthantering mellan dem och barn vid på- och avklädningssituationer tolkas.  Det empiriska materialet baseras på semistrukturerade intervjuer med fem yrkesverksamma pedagoger på två olika förskolor i Skåne. LÄS MER

 2. 2. Att hantera en pandemi : En studie om hur Sveriges hantering av covid-19 har framställts i amerikanska medier.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Linda Svensson Krupke; Sandra Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Coronaviruset; covid-19; Semiotik; Kvantitativ innehållsanalys; Sverige; Amerika.;

  Sammanfattning :  At the end of 2019 the world saw its first case of the virus called COVID-19. That was the beginning of a pandemic which has now cost more than 1,7 million lives all over the world. Several nations imposed severe restrictions on their countries, for example many countries imposed a lockdown, Sweden stood out from the other nations. LÄS MER

 3. 3. Överskuggar prestationskrav glädjen av lärande? : Effekten av prestation på tillfredsställelse vid lösande av osäkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sandra Fröjdö; Alexandra Svensson; [2020]
  Nyckelord :uncertainty; satisfaction; learning; personality; linear mixed-effects model; osäkerhet; tillfredsställelse; inlärning; personlighet; linear mixed-effects model;

  Sammanfattning : Det förefaller tillfredsställande att minska sin osäkerhet. Med tanke på hur generell osäkerhet är som psykologiskt fenomen och hur viktig känslan av tillfredsställelse är som grund för beteende förtjänar sambandet att utredas närmare. LÄS MER

 4. 4. Upplevelse av dagliga aktiviteters värde och mening

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Sandra Bernhoff; Susan Svensson; [2020]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig psykisk sjukdom är ett växande problem, främst i form av depression och ångest. Höga krav och hög arbetsbelastning är bidragande orsaker. Det leder i många fall till minskad aktivitet. Meningsfulla aktiviteter bidrar till hälsa och har en rehabiliterande kraft. LÄS MER

 5. 5. Högläsningens betydelse för barns språkutveckling i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sandra Tedemyr; Martina Svensson; [2020]
  Nyckelord :Reading aloud; book talks; language development; reading environment; preschool; Högläsning; boksamtal; språkutveckling; läsmiljö; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa hur förskollärare resonerar kring högläsning och boksamtal i förskolan samt deras tankar kring läsmiljöns uppbyggnad för att den ska bli språkligt utvecklande. I denna kvalitativa studie har fem förskollärare intervjuats och tre förskolors läsmiljöer har observerats för att samla in data till studien. LÄS MER