Sökning: "sanktionerade system"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden sanktionerade system.

 1. 1. Användning av skuggsystem hos organisationer med sanktionerade intranätverk

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Anton Högström; Lisa Mood; [2019]
  Nyckelord :Skuggsystem; intranät; feral systems; workarounds; shadow IT; sanktionerat intranät; organisation; Medarbetarportalen; Knowledge Management; Network Effects; sanktionerade system; informationssystem;

  Sammanfattning : Företag och organisationer använder sig ofta av sanktionerade, specialanpassade IT-system för att hantera information och kontrollera sin verksamhet. När anställda frångår policys och riktlinjer kring användningen av dessa system kallas det Shadow IT, eller skuggsystem. LÄS MER

 2. 2. Tillstånd att bedriva miljöfarlig verksamhet - Förhållandet till den straffrättsliga legalitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Karl Grange; [2019]
  Nyckelord :Tillstånd till miljöfarlig verksamhet; legalitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att få bedriva miljöfarlig verksamhet krävs enligt huvudregeln att verksamhetsutövaren ansöker om och beviljas ett särskilt tillstånd. Tillståndet syftar till att begränsa verksamhetens skadliga påverkan på människors hälsa och miljö, och förenas vid tillståndsprövningen med straffrättsligt sanktionerade villkor. LÄS MER

 3. 3. Shadow IT – Skuggsystem : En förklarande fallstudie om när verksamheten tar makten över IT

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Johan Malmer; Niklas Seipel; [2017]
  Nyckelord :shadow systems; shadow IT; feral systems; not sanctioned systems; case management systems; skuggsystem; shadow systems; shadow IT; feral systems; icke sanktionerade system; ärendehanteringssystem;

  Sammanfattning : Sådana system i en organisation som inte är sanktionerade kallas skuggsystem. I detta arbete har vi genomfört en fallstudie vid Försvarets materielverk FMV för att undersöka vad som orsakar att skuggsystem uppkommer. I studien har ett antal skuggsystem identifierats och möjliga orsaker har analyserats. LÄS MER

 4. 4. Skuggsystem: En studie i de vilda informationssystemens värld

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emil Kronström; Claes Wikman; [2016]
  Nyckelord :Skuggsystem; Sanktionerat System; Bakomliggande orsaker; Uppsala Universitet; Institution; Kursplanering; Studierektor;

  Sammanfattning : Följande uppsats är en studie av skuggsystem (shadow systems, eng.) där ansatsen var att införskaffa insikter om varför en användare väljer att utveckla och använda ett skuggsystem istället för det av organisationen sanktionerade informationssystemet. LÄS MER

 5. 5. Islamic Microfinance "Monitoring of Profit & Loss Sharing Loans".

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Muhammad Mohsin Saeed; Muhammad Qasim; Tanzeel Ur Rehman; [2009]
  Nyckelord :Islamic finance; Mudarabah; Monitoring; Profit and Loss sharing system of Islamic microfinance.;

  Sammanfattning : Islamic finance is entering into a new pattern. It is deemed that Islamic finance should take initiative to meet the increasing needs of microfinance with aim of alleviating poverty and to help the poor people in their distress. Concept of Islamic Microfinance is being used to fulfill the demands of microfinance in the developing countries. LÄS MER