Sökning: "sanningsanspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet sanningsanspråk.

 1. 1. Kartläggning av det lågupplösta : En studie om subversiva kartor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Alexander Lövgren; [2022]
  Nyckelord :Kartor; Subversion; Multiplicitet; Situerade kunskaper; Den pedagogiska gesten;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida kartan har potential som verktyg för bildpedagogik och subversion, det vill säga motstånd. Vidare undersöks hur multiplicitet, en helhet av skillnader, kan framträda genom kartläggning. LÄS MER

 2. 2. Volymen går upp till elva : En socialsemiotisk studie av mockumentärfilmens mediepedagogiska möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Andrea Sigurd; [2022]
  Nyckelord :Film literacy; Mediepedagogik; Bildpedagogik; Socialsemiotik; Sanningsanspråk;

  Sammanfattning : En självreflexiv humor, som den satiriska genren mockumentärfilm bygger på, skulle kunna erbjuda möjligheter för människor att “klä av sig sina pretentioner”. Som kejsaren utan kläder så kanske människan blir våldsamt påmind om sin egen världs- och självbild i jämförelse med andra människors föreställningar om världen. LÄS MER

 3. 3. Sexualundervisning i folkhemmet : En queerteoretisk analys över handledningsböcker vid 1943 fram till 1967

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Martin Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Queerteori; skolöverstyrelsen; Wintzell; handledningsböcker; folkskola; sexualupplysning; Norman Fairclough; kritisk diskursanalys; modalitet; homosexualitet; heterosexualitet;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om de handledningsböcker som hade det ämnade syftet att användas som handledningsmaterial för lärare i sexualundervisning under 1943 fram till 1967. Studien har använt sig av Wintzells handledningsbok under 1943, men också skolöverstyrelsens handledningsböcker under 1945 och 1967 som sin analytiska referens. LÄS MER

 4. 4. Familjespår, uppdrag och jakter : Om hur museum skapar historiemedvetande i pedagogiskt material riktat till barn.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Leek; [2021]
  Nyckelord :Museum education; historical consciousness; discourse analysis; Museipedagogik; historiemedvetande; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen var att bidra med kunskap om vilket historiemedvetande fyra historiska museer i Stockholm skapar i sina pedagogiska material riktat till barn. Utifrån en diskursanalys undersöktes materialet utifrån analysverktygen transitivitet och modalitet för att ringa in huruvida museerna lägger någon värdering i kunskapsinnehållet och vilket sanningsanspråk de tar. LÄS MER

 5. 5. Ett könskrig tar form : Skapandet av sanningsanspråk i dokumentärfilmen Könskriget (2005)

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Johanna Helle; [2021]
  Nyckelord :Könskriget; sanningsanspråk; dokumentärfilm; sanning; Dokument Inifrån; Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige; Roks;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen granskar dokumentärfilmen Könskriget från 2005 i syfte att undersöka hur filmstilistiska val formar dess sanningsanspråk. Eftersom uppsatsens genomförande förutsätter att filmen faktiskt har lyckats med detta inkluderas en övergripande redogörelse för filmens politiska och samhällsmässiga konsekvenser vilket ska verka för att legitimera uppsatsens utgångspunkt. LÄS MER