Sökning: "sanningsregim"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet sanningsregim.

 1. 1. Maktpraktiker på en specialpedagogisk förskoleavdelning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Lindberg; [2018]
  Nyckelord :specialpedagogik; diskursanalys; makt; sanningsregim; förskola;

  Sammanfattning : Inom svensk förskola rör sig idag många barn som bedöms vara i behov av specialpedagogiskt stöd. Syftet med den här studien är att utifrån ett maktperspektiv få fördjupad kunskap om hur pedagoger talar om och förhåller sig till barn på en specialpedagogisk avdelning. LÄS MER

 2. 2. Det "avvikande" barnets tillblivelse : En studie om föreställningar, konstruktioner och maktrelationer kring barn med autismspektrumtillstånd i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Nils Eriksson; [2017]
  Nyckelord :discourse; power and disciplinary power; regime of truth; social construction; diskurs; makt och disciplinär makt; sanningsregim; social konstruktion;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie är att problematisera och ge en djupare förståelse för tre utbildade specialpedagogers tankar och reflektioner, beträffande hur makt, konstruktioner och diskurser kan komma till uttryck kring barn med autismspektrumtillstånd (AST) i förskolan. Forskningsområdet utgår från en förståelse som hävdar att det finns otillräckliga kunskaper om maktrelationer, sociala konstruktioner och diskurser som präglar dessa barn. LÄS MER

 3. 3. Det kompetenta barnet – Ett ideal av sin tid : En diskursanalys av förskollärares fokusgruppsamtal om det kompetenta barnet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Simon Groth; Stina Sjöholm; Rebecka Udd; [2017]
  Nyckelord :Det kompetenta barnet; förskola; fokusgrupper; diskursanalys; sanningsregim;

  Sammanfattning : Talet om det kompetenta barnet är vanligt förekommande i svensk förskola och har i tidigare studier beskrivits som “sunt förnuft” (Bjervås, 2011) och en tvingande idé (Kampmann, 2004). Föreliggande studie ämnar till att undersöka hur förskollärare beskriver det kompetenta barnet i fokusgruppssamtal förskollärare emellan om det kompetenta barnet. LÄS MER

 4. 4. Sanningsregimens kontroll över kulturen : En studie om dansplattformen ICE HOT & New Public Management

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Johanna Granholm; Maria Härenstam; [2015]
  Nyckelord :New Public Management; NPM; samtida dans; diskursanalys; sanningsregim; work och control regim; magmatiska logiken-ontologin; Konst; kultur och ekonomi; Arts management.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att belysa hur de kulturella och sociala praktikerna kring ICE HOT, en plattform för samtida dans, var formade och konstituerade. Vår analys grundar sig i hur aktörerna på fältet formas av sannings regimer. LÄS MER