Sökning: "saproxylic"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet saproxylic.

 1. 1. Boxes with artificial habitats support saproxylic beetles in green areas near and within cities

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Caroline Ryding; [2020]
  Nyckelord :Artificial habitats; conservation; saproxylic beetles; tree trunk hollows; wood mould boxes;

  Sammanfattning : The highest terrestrial biodiversity in Sweden is connected to old grown deciduous trees with tree trunk hollows and dead wood, such as oak and maple. A reduction of deciduous forest and old grown trees from anthropological activities has left many habitats wanting in size and fragmented. LÄS MER

 2. 2. Mulmholkar som livsutrymmen i en fragmenterad värld : en studie kring hur landskapsarkitekter kan arbeta med habitatfläckar i ett urbant landskap

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Molly Owen; [2020]
  Nyckelord :mulmholkar; urbanekologi; landskapsekologi; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Vedlevande organismer hotas idag av den habitatfragmentering som skett till följd av förändrad markanvändning. Landskapsarkitekter spelar en viktig roll när det gäller att återskapa habitat. Ett sätt att på artificiell väg skapa habitat för vedlevande organismer kan vara med hjälp av mulmholkar. LÄS MER

 3. 3. Granstubbar som substrat för vedlevande skalbaggar : en jämförelse av faunan i gallringsstubbar och slutavverkningsstubbar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Samuel Persson; [2020]
  Nyckelord :granstubbar; vedlevande skalbaggar; artrikedom; abundans; artsammansättning; gallring; slutavverkning; stubbrytning;

  Sammanfattning : I Sverige finns det ca 1 300 skalbaggsarter som är beroende av död ved och gamla träd i olika former. Många av dessa arter har minskat i samband med att våra skogar förändrats och idag är ca 435 av arterna upptagna på den svenska nationella rödlistan. LÄS MER

 4. 4. Lövskogsgynnande åtgärders effekt på vitryggig hackspett : En studie över hur lövskogsåtgärder påverkar födoinsekter för den vitryggiga hackspetten (Dendrocopos leucotos) i Västerbotten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Ottar Huber; [2020]
  Nyckelord :white-backed woodpecker; saproxylic insects; forest restoration; umbrella species;

  Sammanfattning : Due to heavily managed forests in Sweden, there has been a rapid decline of deadwood and deciduous-rich areas since the 1950s. As a result of this, 2000 forest species are now red-listed of which 700 is in heavy need of deadwood. LÄS MER

 5. 5. The importance of Ecoparks for saproxylic beetles : a study on general ecological hypotheses in differently managed landscapes

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Albin Larsson Ekström; [2020]
  Nyckelord :deadwood; saproxylic beetles; habitat amount hypothesis; habitat heterogeneity hypothesis; landscape ecology; landscape intermediate complexity hypothesis;

  Sammanfattning : Current forestry practices have led to a decline of deadwood availability in Swedish forests. Even though deadwood has increased somewhat in Swedish forests in later years, it is still far from estimated deadwood threshold levels and of those found in natural systems. This has in turn led to a decline in species associated with deadwood e.g. LÄS MER