Sökning: "sara haglund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden sara haglund.

 1. 1. Relationsskapande arbete : En intervjustudie om hur man genom ramfaktorteorin kan förstå förutsättningar för pedagogers relationsskapande arbete med förskolebarn.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sara Daly; Sanne Haglund; [2018]
  Nyckelord :Barngrupp. Ekonomi. Förskola. Förskollärare. Organisering. Ramfaktorteori Relationsskapande arbete.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka en grupp förskollärares erfarenheter av relationsskapande arbete med barn i förskolan, för att kunna se vilka förutsättningar som blir synliga i pedagogernas berättelser om relationsskapande. För att ta reda på förskollärares erfarenheter har vi använt oss av intervjuer med sex verksamma förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av värdighet hos kvinnor med ALS

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Haglund; Josefin Zakrisson; [2018]
  Nyckelord :Nurse; Palliative; Patient’s perspective; Qualitative Content Analysis.; Kvalitativ innehållsanalys; Palliativ vård; Patientperspektiv; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskan har ett ansvar att bevara värdigheten hos patienter inom palliativ vård, vilket blir aktuellt vid sjukdomen ALS. Dock anser de att de saknar kunskap om palliativ vård vilket bidrar till svårigheter att vårda patienterna. LÄS MER

 3. 3. Att leva med fibromyalgi : -en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Helena Haglund; Sara Lundberg; [2013]
  Nyckelord :fibromyalgi; patient upplevelse; vardagligt liv;

  Sammanfattning : Fibromyalgi är ett kroniskt tillstånd av diffus smärta och trötthet. Syftet var att undersöka hur individer upplever att leva med fibromyalgi. Den forskningsmetod som användes var en litteraturstudie och Polit och Beck nio-stegsmodell användes. De sökord som användes var fibromyalgia, life experience och patient experience. LÄS MER

 4. 4. Corporate Entrepreneurship: Mycket snack och lite verkstad?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Haglund; Isabell Nilsson; Sara Eriksson; [2012]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Den ideella organisationens utmaning : att värva nya och behålla befintliga donatorer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Annelie Haglund; Sara Laine; [2009]
  Nyckelord :non-profit organization; development theory; fundraising; communication; costumer relationship; donor; sponsor; ideell organisation; utvecklingsteori; insamlingsteori; kommunikationsteori; relationsteori; donator; sponsor;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the essay is to result in recommendations for how non-profit organizations work with signing new and keeping existing donors can be improved.Methology: The thesis has a hermeneutic view. LÄS MER