Sökning: "sara ljung"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden sara ljung.

 1. 1. Problemskapande situationer i skolan - problem för vem?   : En studie av pedagogers tolkningar av begreppet inkludering samt problemskapande beteende.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sara Ljung; Jenny Odar; [2018]
  Nyckelord :inkludering; problemskapande beteende; problemskapande situationer; relationell pedagogik; riskfaktorer; skyddsfaktorer;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om skolors förutsättningar att inkludera alla elever i skolan. Inkludering är ett ämne som för närvarande är mycket relevant i det svenska utbildningssystemet. Skolan är ansvarig för att ge alla elever rätt till en likvärdig utbildning. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogiska strategier - Vad fungerar? : En kvalitativ intervjustudie med speciallärare om deras arbete med elever i matematiksvårigheter

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mari Björinder; Sara Ljung; [2016]
  Nyckelord :framgångsrik; hinder; matematiksvårigheter; speciallärare; strategi;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva och analysera speciallärares arbete med elever i matematiksvårigheter, särskilt avseende vad de uppfattar som hinder och framgångsrika strategier i arbetet. Studien hämtar inspiration från tre olika områden; det relationella perspektivet, det sociokulturella perspektivet samt didaktiska utgångspunkter. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser av hur deras barns föreningsaktiviteter påverkar deras aktivitetsbalans i vardagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Sanna Jansson; Sara Ljung; [2012]
  Nyckelord :Föräldrar; Barn; Aktivitetsbalans; ValMO; Föreningsaktiviteter; Upplevd stress; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många föräldrar upplever att det är svårt att få en balans mellan arbete och familjeliv. Barnens intressen kräver även föräldrars engagemang och ett fullspäckat eftermiddagsschema med barnens föreningsaktiviteter kan alltså leda till en upplevd aktivitetsobalans och stress. LÄS MER

 4. 4. Kännedom om och inställning till SAPERE-metoden : En undersökning bland personal på förskolor, låg- och mellanstadieskolor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Sara Karlsson; Malin Ljung; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Man vill ju ha all hjälp man kan få…” En jämförelse mellan svenska och svensk-arabiska föräldrars syn på logopedisk intervention

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Sara Brandt; Erika Ljung; [2007]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en del i ett större projekt där arabisktalande och svensktalande föräldrar till barn med språkstörning som fortsatt respektive avbrutit logopedisk intervention intervjuas. Uppsatsen är en jämförande studie mellan svenska och svensk-arabiska föräldrar till barn med språkstörning som haft logopedkontakt i Malmö. LÄS MER