Sökning: "sara mohammadi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden sara mohammadi.

  1. 1. "Vi skrattar med, men det känns ändå i hjärtat": En kvalitativ studie om rasifieringsprocesser i gymnasieelevers subjektivitet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Sara Mohammadi; [2012]
    Nyckelord :projektiv identifikation; internalisering; subjektivitet; rasifiering; etnicitet; integration; rasism; skola; skolpsykologi; Social Sciences;

    Sammanfattning : Utifrån psykodynamiska teorier om subjektivitet och postkoloniala teorier om rasifiering undersöktes i denna studie hur elever som inte ovillkorat räknades in i den föreställda svenska nationella gemenskapen gav mening åt erfaren-heter av rasifiering och hur de förstod sig själva i ett rasifierat landskap. Am-bitionen har varit att generera en situerad kunskap som bidrar till ökad med-vetenhet och reflektionsförmåga kring frågor om rasifiering, särskilt hos skolpsykologer. LÄS MER