Sökning: "sarah persson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden sarah persson.

 1. 1. Musik i förskolan - “lika självklart som att äta mat” : En intervjustudie angående förskollärares föreställningar om sig själva i samband med musik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sarah Litte; Josefine Persson; [2017]
  Nyckelord :förskollärare; musik; musikalitet; självsäkerhet; förskola;

  Sammanfattning :  I denna undersökning har vi intervjuat fyra förskollärare för att ta reda på deras tankar om sig själva i samband med musik i förskolans verksamhet. Resultatet i studien visar att osäkerhet, i relation till musik, förekommer i svenska förskolor. LÄS MER

 2. 2. Värdegrundsarbete med identitetsutveckling i fokus - Values education focusing on developing student’ identity

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Linnea Barnholdt; Sarah Persson; [2017]
  Nyckelord :curriculum; elementary school; identity; student; teacher; values education;

  Sammanfattning : Our study is about values education and the teachers’ work with it. The purpose with the study have been to develop our knowledge about schools’ work with values education, but also get an insight in differences and similarities among teachers. LÄS MER

 3. 3. "Men hjälp mig" : -En studie om hur samspelet kan ta sig uttryck i undervisningen inom träningsskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Carolin Persson; Kantojärvi Sarah; [2016]
  Nyckelord :grundsärskola; lärande; samspel; sociokulturellt perspektiv; träningsskola;

  Sammanfattning : Forskning påvisar att samspel är gynnsamt för undervisningssituationen, men det finns väldigt lite forskat kring eleverna på träningsskolans möjligheter till samspel. Det lilla som finns visar att samspelet mellan eleverna i denna skolform är begränsat (Göransson, 1995; Östlund, 2012). LÄS MER

 4. 4. Prestationsbaserade incitamentssystemets påverkan på agentkostnader

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sarah Mansour; Ladan Odaway; Fredrik Persson; Darko Puljic; [2015]
  Nyckelord :Prestationsbaserade incitamentssystem; Agentteorin; Psykisk Påverkan; Adverse Learning; Mätproblem; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Prestationsbaserade incitamentssystemets påverkan på agentkostnader Seminariedatum: 2015-01-16 Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Sarah Mansour, Ladan Odaway, Fredrik Persson, Darko Puljic. Handledare: Christine Blomquist Fem nyckelord: Prestationsbaserade incitamentssystem, Agentteorin, Psykisk Påverkan, Adverse Learning, Mätproblem. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av moralisk stress. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Julia Persson; Sarah Skog; [2015]
  Nyckelord :Erfarenheter; Etiska dilemman; Litteraturstudie; Moralisk stress; Sjuksköterskor; Ethical dilemmas; Experiences; Literature review; Moral stress; Nurses;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det ställs inre och yttre krav på sjuksköterskor som i sin yrkesroll måste göra medvetna val. Valen skall baseras på individuell vård för varje patient, vara rättssäkra och samtidigt vara effektiva för såväl avdelningen som organisationen. LÄS MER