Sökning: "scaffolding metod"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden scaffolding metod.

 1. 1. Stöttning i en klassrumssituation : Vilka arbetsmetoder lärare använder för att stötta andraspråkselevers muntliga interaktion och muntliga produktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Elina Wadman; [2020]
  Nyckelord :Scaffolding; second language learners; oral production; oral interaction; language development; Stöttning; svenska som andraspråk; muntlig interaktion; muntlig produktion; sfi; svenska för invandrare; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare på sfi arbetar med stöttning för andraspråkselever när det gäller muntlig produktion och muntlig interaktion i en klassrumssituation. Stöttning – scaffolding – är en arbetsmetod som används i klassrumsundervisning för att utveckla och stärka elevers språkproduktion. LÄS MER

 2. 2. En studie av lärares implementering av arbetssättet kooperativt lärande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Gynnerstedt Josefine; Elin Nevlén; [2020]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; KL; arbetssätt; scaffolding; lärresurser; lärare; sociokulturellt perspektiv; intervju.;

  Sammanfattning : Kooperativt lärande, KL, är en metod där lärande sker genom social färdighetsträning och samarbetsfärdigheter. Metoden bygger på olika så kallade strukturer, som i denna studie syftar på de konkreta arbetssätt inom KL, och samarbete inom mindre grupper. LÄS MER

 3. 3. Laborativt material, vad ska det vara bra för? : En kvalitativ undersökning om hur laborativt material kan användas i undervisningen om multiplikation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emilia Lindgren; Linda Ohlsson; [2020]
  Nyckelord :Laborativt material; multiplikation; kommutativa lagen; kommunikation; lärarens betydelse; artefakter; mediering och scaffolding.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur laborativt material kan användas i undervisning med multiplikation i årskurs två. Utifrån syftet formulerades frågeställningen: Hur använder sig lärare av laborativt material för att synliggöra det matematiska innehållet multiplikation? Studiens syfte och frågeställning besvaras genom en kvalitativ studie med intervjuer och observationer som metod. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering i förskolan i förhållande till undervisning och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Leila Al-mousawi; Madeleine Gün; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; Förskola; Förskollärare; Medierande verktyg; Proximala utvecklingszon; Scaffolding;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka förskollärares föreställningar och praktiker gällande digitalisering i förskolan samt dess användning för att skapa lärandesituationer för barnen. I takt med den digitala utvecklingen har digitalisering fått ett allt större utrymme i förskolans läroplan (2018). LÄS MER

 5. 5. " Mamma pratar ett språk, pappa pratar ett språk...och så har vi svenska här " : En kvalitativ studie om hur förskolepedagoger arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Svitlana Abuhassira; Nur Mihoh; [2020]
  Nyckelord :förskollärare; flerspråkighet; scaffolding; sociokulturellt perspektiv; modersmål;

  Sammanfattning : Olika lärmiljöer, arbetssätt och metoder kan påverka barns språkutveckling. I denna studie undersöktes hur tre förskolor arbetar för att stödja flerspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER