Sökning: "scaffolding"

Visar resultat 1 - 5 av 668 uppsatser innehållade ordet scaffolding.

 1. 1. “Bara vi läser med barnen, det är det viktiga”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Shene Bolvardi; Sara Engström; Martina Olsson; [2024-03-05]
  Nyckelord :Förskola; flerspråkighet; språkutveckling; fysisk högläsning och digital högläsning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur förskollärare beskriver att de arbetar med fysisk och digital högläsning i sin verksamhet samt hur de stöttar flerspråkiga barns språkutveckling vid dessa tillfällen. Studien utgår från tidigare forskning samt förskolans läroplan Lpfö (2018) som lyfter fram att förskolan ska arbeta med barns språkutveckling, såväl det svenska språket som barnets modersmål. LÄS MER

 2. 2. Estetiska uttrycksformer som verktyg för barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Jeannette Martinsson; Safa Ibrahim; Misra Nuru Abdullah; [2024-03-01]
  Nyckelord :Estetiska uttrycksformer; språkutveckling; sociokulturella perspektivet; lekens betydelse; scaffolding; språk som medierande redskap; estetikens betydelse; fantasi och kreativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få kunskap om hur förskollärare arbetar med estetisk uttrycksform såsom bild, dans, musik och drama för att stödja barns språkutveckling. I vår studie vill vi synliggöra hur förskollärare skapar tillfälle för att främja språkutveckling vid användandet av estetisk uttrycksform. LÄS MER

 3. 3. Får jag vara med? - lärares stöd för barns ingång i lek och strategier för att delta i lek

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Alfred Drejer; Hanna Lindström; Rebecca Nilsson; [2024-02-29]
  Nyckelord :Lekstrategi; förskolebarn; lärares strategier; lek; scaffolding; lekteori; samvarokompetens; mediering och medierande verktyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie handlar om barns lekstrategier och hur lärare kan stötta barn i dessa strategier. Alla barn ska enligt “Läroplanen för förskolan” (Lpfö18, 2018) få samma möjlighet att leka och ingå i gemenskap med andra. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation som mänsklig rättighet och grundläggande behov. Ett utvecklingsarbete om kommunikation och samspel under mellanmålet i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Caroline Söderqvist; Kumlin Svensson Peedu; Linnea Svensson Peedu; [2024-02-29]
  Nyckelord :Viktiga vuxna i barns närhet; alternativa kommunikationssätt och samspel; interaktion; scaffolding; språk; multimodalt lärande.;

  Sammanfattning : Vårt syfte med utvecklingsarbetet är att utveckla barns möjligheter till kommunikation med vuxna och andra barn, samt att erbjuda barnen alternativ för att kunna delta i kommunikativa sammanhang i förskolans verksamhet. Likt Vygotskij framhäver i det sociokulturella perspektivet blir inte omvärlden meningsfull förrän barnen får en chans att vara delaktiga i den, samt vara med och påverka i interaktion med andra människor. LÄS MER

 5. 5. Högläsning i förskolan -en kvalitativ studie om förskollärares syn på högläsning i förskolan och varför de läser för barn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Linda Al-bazaz; Sara Jansson; [2024-02-29]
  Nyckelord :Högläsning; förskollärare; förskolan; barn; frågor; read out-loud; storybook reading; sociokulturellt perspektiv; scaffolding och appropriering;

  Sammanfattning : Högläsning i förskolan är viktig ur många olika aspekter för barns utveckling. Trots det har den kunskapen om hur viktig högläsningen är, inte nåtts fram i alla familjer och dessa barn riskerar att hamna efter i framtida skolgång. Därför blir det ännu viktigare att de får vara med på högläsning i förskolan. LÄS MER