Sökning: "scaffolding"

Visar resultat 1 - 5 av 421 uppsatser innehållade ordet scaffolding.

 1. 1. Skapande ska få vara en stor del av barns sätt att erövra kunskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jessica Johansson; Karin Wångdahl; [2021-04-14]
  Nyckelord :förskola; tillgänglig lärmiljö; estetiska processer; ateljé; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) skrivs det fram att estetiska uttrycksformer både ska vara ett innehåll och metod, samt att utbildningen ska utformas och anpassas för att alla barn ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Utifrån våra blivande roller som specialpedagoger väcktes frågan kring hur tillgänglig ateljén som lärmiljö är för barn i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationsmönster i förskolans undervisning : Samtal, scaffolding och småprat

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linda Leimo; [2021]
  Nyckelord :förskola; undervisning; scaffolding; samtal; kommunikationsmönster; didaktiska strategier;

  Sammanfattning : Kommunikation mellan barn och pedagoger kan ses som en bas för allt som sker i förskolans verksamhet, såväl omsorg som undervisning och lärande. Hur undervisning utformas efter Läroplanen för förskolans (Lpfö18, 2018) riktlinjer är tolkningsbart och pedagogers ansvar. LÄS MER

 3. 3. Implementering av sorteringsstation : Hantering för återanvändning av spillmaterial

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Sandra Haglund; Amanda Lager; [2021]
  Nyckelord :spillmaterial; Agenda2030; arbetsmiljöverket; produktutveckling; hållbarhet;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to implement a sorting station for the carpentry company Sibab Interior AB, located in Blikstorp in Hjo municipality. Sibab manufactures furniture for the hotel industry, including the hotel chain Scandic. LÄS MER

 4. 4. Digitalt skrivande eller skrivande för hand i svenskundervisningen på mellanstadiet : En intervjustudie av fem lärares ställningstaganden och erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jennifer Sandberg; Kajsa Nyberg; [2021]
  Nyckelord :Digital writing; hand writing; writing development; competence development; the Swedish subject; intermediate grades; Digitalt skrivande; skrivande för hand; skrivutveckling; fortbildning; svenskämnet; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka mellanstadielärares ställningstaganden och erfarenheter av elevers digitala skrivande och skrivande för hand i svenskämnet. För att genomföra studien intervjuades fem verksamma lärare i årskurs 4–6. LÄS MER

 5. 5. Lärares uppfattningar om genrepedagogik för andraspråkselever i svenskämnet : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Elin Bjällö; Cassandra Jönsson; [2021]
  Nyckelord :andraspråkselever; cirkelmodellen; genrepedagogik; mellanstadiet; scaffolding; SFL; sociokulturellt synsätt; svenskämnet; ZPD;

  Sammanfattning : Flertalet av Sveriges skolor är idag mångkulturella, därför ligger det en stor vikt i att eleverna får en undervisning som fokuserar på språk- och kunskapsinlärningen. Studiens undersökningsområde innefattar därmed dels hur lärare arbetar med genrepedagogik som en undervisningsmetod i svenskämnet för andraspråkselever i årskurs 4 - 6, samt vilka för-och nackdelar lärare uppfattar att det finns med användandet av genrepedagogiken i svenskämnet för andraspråkselever i årskurs 4 - 6. LÄS MER