Sökning: "scaffolding"

Visar resultat 1 - 5 av 503 uppsatser innehållade ordet scaffolding.

 1. 1. Ett lärarperspektiv på tidiga insatser för elever i åk F-3 som är i matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Emma Rosberg; Sophie Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :diskurs; grundläggande taluppfattning; grundskolans tidiga år; lärarperspektiv; matematiksvårigheter; scaffolding; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka vilka tidiga insatser som finns att tillgå för de elever som är i eller riskerar att hamna i matematiksvårigheter. Vidare har det även varit av intresse att studera vilka diskurser som framträder när lärare talar om tidiga insatser och hur dessa fungerar. LÄS MER

 2. 2. Språklådorna : En språkfrämjande arbetsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Josefin Storm; [2022]
  Nyckelord :Förskollärare; Språkfrämjande aktiviteter; språkutvecklande arbetsmaterial sociokulturellt perspektiv; sociokulturellt perspektiv; språklådor; stöttning;

  Sammanfattning : Människor behöver ha språk för att klara av att kommunicera med andra individer. Det är ett faktum som lyfts fram i det sociokulturella perspektivet. Språk är en viktig del för att klara skolans alla uppgifter, samtal och situationer. LÄS MER

 3. 3. Fatta Matte! : En intervjustudie med lärare i årskurs F-3 om matematikundervisning för att etablera matematisk förståelse och matematiskt tänkande hos elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Veronica Dahlin; My Lindholm; [2022]
  Nyckelord :matematiskt tänkande; matematikämnet; abstrakt matematik; matematisk förståelse; undervisningsmetoder; årskurs F-3 och attityder.;

  Sammanfattning : Detta är en intervjustudie med lärare i årskurs F-3, som undervisar i matematik. Materialet har samlats in genom intervjuer med lärare som är verksamma på lågstadiet samt en matematikhandledare. LÄS MER

 4. 4. Teknikundervisning på förskolegården : En kvalitativ studie om förskollärares och barnskötares syn på att bedriva teknikundervisning på förskolegården

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Cornelia Bengtsson; Sandra Mäkinen; [2022]
  Nyckelord :barnskötare; förskollärare; förskolegård; samspel; sociokulturellt perspektiv; teknikundervisning; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att synliggöra förskollärares och barnskötares uppfattningar av teknikundervisning på förskolegården. Studien utgick från en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer genomförts med fyra förskollärare och en barnskötare. LÄS MER

 5. 5. Barns språkutveckling i förskolan : -En kvalitativ studie om det språkutvecklande arbetet utifrån förskollärares beskrivningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Angelica Fredin; Daniella Larsson; [2022]
  Nyckelord :förskola; lärmiljö; sociokulturellt perspektiv; språkutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ta reda på hur några förskollärare beskriver sitt arbete med språkutveckling i förskolan och hur de planerar sin fysiska lärmiljö. I studien har en kvalitativ forskningsansats använts och som datainsamlingsmetod har semistrukturerade intervjuer utförts. LÄS MER