Sökning: "scenkonstpraktik"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet scenkonstpraktik.

  1. 1. Betydelser av att utvärdera scenkonst : En fallstudie av utvärderingens praktik inom ett offentligt finansierat scenkonstprojekt

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSM

    Författare :Elin Frost; [2016]
    Nyckelord :Evaluation; Culture Economy; Value Creation; Cultural Policy; Cultural Value; Performing Arts; Arts Management; utvärdering; scenkonst; Arts Management; kulturadministration; värdeskapande verksamhet; kulturellt värde; mätbarhet; systemteori; kulturpolitik; kulturbidrag; projektbidrag; kulturekonomi; ledarskap; organisationsteori; redovisning; scenkonstpraktik; gestaltning; värdering; värde;

    Sammanfattning : Denna fallstudie undersöker utvärderingens praktik inom ett offentligt finansierat scenkonstprojekt. Med en hermeneutisk ingång och abduktiv ansats studeras olika betydelser av begreppet utvärdering inom ramen för det system, som på initiativ av Dramaten&, möjliggjorde scenkonstprojektet Nationalismens Apostlar 2014. LÄS MER