Sökning: "schakt"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet schakt.

 1. 1. Samordning mellan arkitekt och vvs-projektör i programskede : En undersökning, ett förslag till arbetsmetod och ett gestaltningsexperiment.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten; Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Harald Börestam; Mathilda Norell; [2019]
  Nyckelord :cooperation; architect; HVAC plumbing; interdisciplinary communication; installations; early stage planning; Samordning; Arkitekt; VVS; Installationssamordning; Tvärfacklig kommunikation; Installationer; Flerbostadshus; Programskede;

  Sammanfattning : Idag ställs höga krav på gott inomhusklimat och tillfredsställande termisk komfort. Tack vare flera tekniska innovationer går det att möta dessa behov, men detta medför att installationssystemen i dagens flerbostadshus tar allt mer plats. LÄS MER

 2. 2. Visa vattnet! : gestaltning av Hospitalparken i Ulleråker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fredrika Thomasdotter; Helena Payne; [2018]
  Nyckelord :dagvattenhantering; öppen dagvattenhantering; dagvattendesign; försedimentationsdamm; svackdike; Hospitalparken; Ulleråker;

  Sammanfattning : Vatten är ständigt närvarande både som resurs och problematik. Dagvatten definieras som allt ytligt regn- och smältvatten, och är något som förväntas öka volymmässigt med klimatförändringarna. LÄS MER

 3. 3. Luftburen värme med ett centralaggregat i flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Matilda Åhman; [2018]
  Nyckelord :Luftburen värme; radiatorsystem; termisk komfort;

  Sammanfattning : Att den globala uppvärmningen är ett stort problem i dagens samhälle är ingen nyhet och klimatförändringarna fortsätter att ske i väldigt hög takt. För att skapa ett hållbart samhälle krävs förändring där potentialen bland annat ligger i energieffektivisering och ökad användning av förnybar energi. LÄS MER

 4. 4. Bedövningsmetoder vid grisslakt : en etisk jämförelse mellan koldioxid och skjutning på gård

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Jeremy Rocchio; [2018]
  Nyckelord :bedövning; slakt; gris; koldioxid; skjutning; etik;

  Sammanfattning : Slaktgrisar måste bedövas innan avblodning i Sverige och koldioxidbedövning är den vanlig-aste metoden. Syftet med den här litteraturstudien är att jämföra två diametralt olika bedöv-ningsmetoder, skjutning på gård och koldioxidbedövning, från två normativa etiska teorier, nyttoetik och dygdetik. LÄS MER

 5. 5. Beräkningsmetoder för flerbandssponter - Skillnader mellan metoderna och deras inverkan på resultatet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Matilda Agorelius; Johanna Noberius; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : 2018 a new guide for designing retaining structures was published, which describes different methods for designing sheet pile walls. This master thesis aims at comparing and analysing these methods to find out how results obtained using them differ from each other and how well they correspond to measured values. LÄS MER