Sökning: "scheins tre nivåer"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden scheins tre nivåer.

 1. 1. Den tredje parten : En fallstudie om ett rekryteringsföretags förhållningssätt till organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jesper Kask; Jesper Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Organisationskultur; Kulturell matchning; P-O fit; Rekrytering;

  Sammanfattning : Syfte: Studien ska bidra med insikter kring hur ett externt rekryteringsföretag förhåller sig till organisationskultur och därmed den kulturella matchningen mellan organisation och kandidat.Teoretiskt perspektiv: Till grund för tolkning och analys av insamlade data ligger Schein och Scheins (2017) modell för undersökning av organisationskultur. LÄS MER

 2. 2. En förvaltningsmyndighets förändringsresa : nycklar till organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Isak N-Johansson; Sebastian Hallenius; [2016]
  Nyckelord :administrative authority; change; change management; trust; organisation; organizational culture;

  Sammanfattning : I ett demokratiskt samhälle har förvaltande myndigheter en viktig funktion när det gäller att verkställa den fastlagda politiken, i synnerhet eftersom de svarar för de allra flesta direkta medborgarkontakterna. Förtroende som har en stark koppling till bemötande har därför visat sig vara en viktig förutsättning för att skapa en effektiv och framgångsrik organisation. LÄS MER

 3. 3. Vad har egentligen säkerhetskulturen för betydelse? : En flerfallsstudie på åkeriföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Stefan Lorentzon; Jenny Lindström; [2013]
  Nyckelord :Safety culture; Corporate culture; Business administration; Säkerhetskultur; Företagskultur; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : Från det välkända begreppet företagskultur har ett nytt begrepp vuxit fram, Säkerhetskultur. Detta kan ses som en förlängning på det tidigare begreppet där säkerheten ställs i rampljuset. LÄS MER

 4. 4. En revolutionär i marginalen : Anställdas uppfattning om säkerhetsarbetet och säkerhetsnivån på en statlig myndighet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Andreas & Alexander Berglin & Hämäläinen; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet   med   studien   är   att   undersöka   hur   anställda   på   en   statlig   myndighet   upplever   säkerhetsarbetet,   säkerhetsnivån,   samt   om   de   anställda   upplever   ett   säkerhetsklimat.   Insamling   av   data   har   skett   genom   semi-­‐‑strukturerade   intervjuer   med   sex   stycken   anställda   på   en   statlig   myndighet. LÄS MER

 5. 5. Ett Tech Data : En kvalitativ fallstudie av företagskultur

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sandra Mattsson; Susanna Tell; [2012]
  Nyckelord :Företagskultur; organisationskultur; framgångsfaktorer; ledarskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgår från en fallstudie av ett företag som arbetar med IT-distribution. Studiens syfte var att genom undersökningar av tre nivåer av kultur kartlägga och undersöka vad som kännetecknar företagskulturen. Detta gjordes genom intervjuer med företagets ledning, dokumentgranskning och observationer. LÄS MER