Sökning: "school attendance"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden school attendance.

 1. 1. Relationer, samsyn och trygghet : En studie i att främja skolnärvaro och förebygga skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Charlotte Dacke; Sara Lindberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrunden till denna studie är dilemmat att trots att skolan är så viktig då den ger värdefull kunskap och också en social tillhörighet, ökar andelen elever som hamnar i problematisk skolfrånvaro och följderna av detta kan få stora negativa konsekvenser för den enskilde individen. Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om vad några specialpedagoger och en kommuns samordnare för arbetet kring problematisk skolfrånvaro beskriver som centralt i arbetet med att främja närvaro och att identifiera och undanröja hinder i skolmiljön för att förebygga frånvaro. LÄS MER

 2. 2. Emergency Distance Teaching during the first year of the Covid-19 pandemic : Narratives from upper secondary school teachers in Sweden

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria von Zweigbergk; [2021]
  Nyckelord :Emergency Distance Teaching; Distance Education; Covid-19 pandemic; Teacher-Student relationship; Connectedness; School management; Transdisciplinary;

  Sammanfattning : Background: In March 2020, because of the Covid-19 pandemic, suddenly and completely unexpected, governments worldwide replaced face-to-face education with emergency distance teaching. Studies showed that students and teachers, in general, had been negatively affected by the strategy. LÄS MER

 3. 3. Närvarofrämjande, förebyggande och åtgärdande arbete gällande problematisk skolfrånvaro : Specialpedagogens insatser beskrivna i 20 kommunala handlingsplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Susanna Hellborg; Lotta Nilsson; [2021]
  Nyckelord :problematic school absenteeism; special educator; supportive measures; preventative measures; interventions due to problematic school absenteeism; problematisk skolfrånvaro; specialpedagog; främja närvaro; förebygga problematisk skolfrånvaro; åtgärda problematisk skolfrånvaro;

  Sammanfattning : Problematisk skolfrånvaro har uppmärksammats efter att en statlig utredning 2016 kom fram till att det finns bristande kunskap inom området i Sverige. Studiens syfte är att undersöka hur specialpedagogen används i det främjande arbetet för skolnärvaro och det förebyggande och åtgärdande arbetet vid problematisk skolfrånvaro utifrån 20 kommunala handlingsplaner. LÄS MER

 4. 4. "För då slipper jag ligga efter" : - En studie om distansundervisning som verktyg vid problematisk skolfrånvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joanna Zimmerman; [2021]
  Nyckelord :Distance learning; motivation; participation; relationship building; school attendance; Delaktighet; distansundervisning; motivation; relationsskapande; skolnärvaro;

  Sammanfattning : Zimmerman, Joanna (2021). ”För då slipper jag ligga efter”. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Studien strävar efter att ge nya perspektiv för skolnärvaro samt närma sig ett problematiserande kring skolan och den digitala samtiden. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Public Employment on Child Labour and School Attendance: Evidence from a Social Protection Programme in Andhra Pradesh and Telangana, India

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Ida Lindström; [2021]
  Nyckelord :Public Employment Programme; Child Labour; School Attendance; Difference-in-Differences; Propensity Score Matching; Social Sciences;

  Sammanfattning : To address child labour, research discusses the potential of social protection programmes. This thesis therefore examines the unresolved impact on child labour and children’s school attendance of its household members’ participation in the public employment programme MGNREGS in Andhra Pradesh and Telangana, India. LÄS MER