Sökning: "school counselor"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade orden school counselor.

 1. 1. Skolkuratorer - en kvalitativ intervjustudie om skolkuratorers förståelse och arbete med hemmasittande elever

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Louise Freij; Ebba Nybble; [2023]
  Nyckelord :skolkurator; hemmasittare; handlingsutrymme; förståelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore and analyze school counselors' understanding of the phenomenon of hemmasittare and their work with these students. To accomplish this study we had a qualitative approach and conducted six semistructured interviews with school counselors who worked in Swedish compulsory schools. LÄS MER

 2. 2. Hinder hos högstadieelever i hjälpsökande vid psykisk ohälsa : Skolkuratorers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Jansson; Kristin Rehnström; Olivia Tidström; [2023]
  Nyckelord :Mental illness; school counselor; middle school students; young people s psychosocial identity; scope of action; Psykisk ohälsa; skolkurator; högstadieelever; ungdomars psykosociala identitet; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka skolkuratorers uppfattning om vad som kan hindra högstadieelever från att söka vidare stöd vid psykisk ohälsa. Författarna önskar även ta reda på vilka begränsningar i handlingsutrymmet skolkuratorer ser utifrån yrkesrollen att hjälpa högstadieelever vidare vid psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Att upptäcka och förebygga våld : En kvalitativ studie om professionellas erfarenheter i arbetet med våldsutsatta barn och hur de upptäcker att barnet utsätts för våld

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ferhatovic Jasmina; [2023]
  Nyckelord :exposure to violence; children; professionals; report; discover; relationship building; våldsutsatthet; barn; professionella; anmäla; upptäcka; relationsskapande;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att, genom semistrukturerade intervjuer,undersöka professionellas erfarenheter i arbetet med barn som utsätts för våld. Intervjuerna inkluderade fyra socionomer som jobbar med olika uppgifter, skolkurator, socialsekreterare på mottagningsenheten för inkomna anmälan, socialsekreterare på utredningsenheten och socialsekreterare på kriscentrum som jobbar med frivilliga insatser för personer utsatta för våld. LÄS MER

 4. 4. Etiska dilemman i skolkuratorns yrke : - En intervjuundersökning med sju skolkuratorer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ardiana Sali; Yusuf Kubilay Cicek; [2023]
  Nyckelord :Ethical dilemma; relationship; report of concern; school counselor and violence;

  Sammanfattning : Title: “Ethical dilemmas in school counselors work, a interview study with seven school counselors”: A study of school counselors experiences of ethical dilemmas and relations to students.  The purpose of this study was to investigate whether the school counselor experience an ethical dilemma when reporting a concern and whether the relationship is affected after the concern report has been made, as well as how the school counselor maintains a good relationship with the student. LÄS MER

 5. 5. Kuratorns roll i ett brottsförebyggande arbete : En kvalitativ studie om kuratorers förebyggande och åtgärdande arbete i skolan mot ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Klara Meijer; Victoria Izadkhast; [2023]
  Nyckelord :Crime prevention; crime prevention work; juvenile delinquency; risk factors; school; school counselor; successful schooling;

  Sammanfattning : Juvenile delinquency is a well known problematic issue in today's society, it is a social phenomenon that can jeopardize children and youths futures. Juvenile delinquency can lead to social problems and therefore is the prevention work crucial for children and youths that are affected by the matter. LÄS MER