Sökning: "school health service"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden school health service.

 1. 1. En studie om ungdomars sömnvanor i relation till användandet av digitala medier ur skolsköterskans perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Johanna Amberntsson; Hanna Landsten; [2018-11-29]
  Nyckelord :digitala medier; skolsköterska; sömnvanor; ungdomar;

  Sammanfattning : Background: For humans’ sleep is a basic need. In today’s society digital media has become an integral part of many adolescent lives. Previous studies have shown that digital media has a strong impact on human sleep habit. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskans erfarenheter av att identifiera elever med psykisk ohälsa – en systematisk litteraturöversikt. “En känsla av att något är fel”

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Wiklund; Ellen Hjelmgren; [2018-03-01]
  Nyckelord :Barn och unga; elever; identifiering; psykisk ohälsa; skolhälsovård; skolsköterskan; systematik litteraturöversikt; Children and youth; students; identifying; mental illness; school health care; school health service; school nurse; systematic literature review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är ett växande problem. Skolsköterskan befinner sig i position att tidigt kunna identifiera den psykiska ohälsan bland unga då hens arbete innefattar att möta alla elever och bedriva hälsofrämjande arbete. LÄS MER

 3. 3. Idrott och hälsa i grundsärskolan : en läroplansteoretisk studie om möjligheter och begränsningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Simon Lindgren; Matilda Arenhäll; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats har varit att, genom en intervjustudie, undersöka den svenska grundsärskolans kursplan i idrott och hälsa utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv. Syftet ledde fram till följande mer preciserade frågeställningar: På vilka sätt styr kursplanen idrottslärares utformning av undervisningen i grundsärskolan och vilket stöd ger kursplanen? Vilka likheter och skillnader mellan kursplanen i idrott och hälsa för grund- respektive grundsärskolan uppfattar idrottslärare? Hur arbetar lärarna med inkludering? Vilken typ av fortbildning erbjuds verksamma lärare? Vilken funktion tilldelar lärarna betyg och bedömning i grundsärskolan? Metod Studien har ett läroplansteoretiskt perspektiv och utgår från Lindes arenor. LÄS MER

 4. 4. Samverkan vid psykisk ohälsa bland barn och ungdomar : - En kvalitativ studie kring samverkan mellan BUP, socialtjänsten och skolan gällande barn och unga som lider av psykisk ohälsa

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ann-Sofie Lönsted; [2018]
  Nyckelord :Collaboration; social services; child and adolescent psychiatry; school counselors; new institutional theory; domain claims; Samverkan; socialtjänst; BUP; skolkuratorer; nyinstitutionell teori; domänanspråk.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att undersöka hur samverkan ser ut mellan skola, Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) samt socialtjänsten i arbetet med att hjälpa barn och ungdomar i åldrarna 0 till 18 år som lider av psykisk ohälsa. Studien grundar sig i sex stycken semistrukturerade intervjuer med två skolkuratorer, två socialsekreterare från socialtjänsten samt två kuratorer från BUP. LÄS MER

 5. 5. Hur skolsköterskor upplever sig kunna stödja elever med ADD

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Katarina Elvås; Maud Lagerquist; [2018]
  Nyckelord :ADD; neuropsychiatric; school nurse; student; support; ADD; elev; neuropsykiatrisk; skolsköterska; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolsköterskan och elevhälsan har ett grundläggande uppdrag i att främja och stödja elevers hälsa för att möjliggöra goda skolresultat. Elever med koncentrationssvårigheter utan hyperaktivitet kan vara svåra att upptäcka då eleven inte stör andra men har svårt att tillgodogöra sig undervisningen. LÄS MER