Sökning: "school health service"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden school health service.

 1. 1. Bilden av att samverka : En kvalitativ studie om interorganisatorisk samverkan om psykisk ohälsa mellan socialtjänst, BUP och skolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Therese Tjärndal; Palmqvist Melinda; [2019]
  Nyckelord :social work; mental ill-health; interorganizational collaboration; social representation; institutional theory; socialt arbete; psykisk ohälsa; interorganisatorisk samverkan; sociala representationer; institutionell teori;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur samverkan upplevs fungera mellan skola, socialtjänst och Barn-och ungdomspsykiatri (BUP) som möter barn med psykisk ohälsa i samverkansmöten. Studien bygger på sex semistrukturerade intervjuer med två skolkuratorer, två socialsekreterare samt två kuratorer från BUP. LÄS MER

 2. 2. En studie om ungdomars sömnvanor i relation till användandet av digitala medier ur skolsköterskans perspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Johanna Amberntsson; Hanna Landsten; [2018-11-29]
  Nyckelord :digitala medier; skolsköterska; sömnvanor; ungdomar;

  Sammanfattning : Background: For humans’ sleep is a basic need. In today’s society digital media has become an integral part of many adolescent lives. Previous studies have shown that digital media has a strong impact on human sleep habit. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskans erfarenheter av att identifiera elever med psykisk ohälsa – en systematisk litteraturöversikt. “En känsla av att något är fel”

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Wiklund; Ellen Hjelmgren; [2018-03-01]
  Nyckelord :Barn och unga; elever; identifiering; psykisk ohälsa; skolhälsovård; skolsköterskan; systematik litteraturöversikt; Children and youth; students; identifying; mental illness; school health care; school health service; school nurse; systematic literature review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är ett växande problem. Skolsköterskan befinner sig i position att tidigt kunna identifiera den psykiska ohälsan bland unga då hens arbete innefattar att möta alla elever och bedriva hälsofrämjande arbete. LÄS MER

 4. 4. Idrott och hälsa i grundsärskolan : en läroplansteoretisk studie om möjligheter och begränsningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Simon Lindgren; Matilda Arenhäll; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats har varit att, genom en intervjustudie, undersöka den svenska grundsärskolans kursplan i idrott och hälsa utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv. Syftet ledde fram till följande mer preciserade frågeställningar: På vilka sätt styr kursplanen idrottslärares utformning av undervisningen i grundsärskolan och vilket stöd ger kursplanen? Vilka likheter och skillnader mellan kursplanen i idrott och hälsa för grund- respektive grundsärskolan uppfattar idrottslärare? Hur arbetar lärarna med inkludering? Vilken typ av fortbildning erbjuds verksamma lärare? Vilken funktion tilldelar lärarna betyg och bedömning i grundsärskolan? Metod Studien har ett läroplansteoretiskt perspektiv och utgår från Lindes arenor. LÄS MER

 5. 5. Samverkan vid psykisk ohälsa bland barn och ungdomar : - En kvalitativ studie kring samverkan mellan BUP, socialtjänsten och skolan gällande barn och unga som lider av psykisk ohälsa

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ann-Sofie Lönsted; [2018]
  Nyckelord :Collaboration; social services; child and adolescent psychiatry; school counselors; new institutional theory; domain claims; Samverkan; socialtjänst; BUP; skolkuratorer; nyinstitutionell teori; domänanspråk.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att undersöka hur samverkan ser ut mellan skola, Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) samt socialtjänsten i arbetet med att hjälpa barn och ungdomar i åldrarna 0 till 18 år som lider av psykisk ohälsa. Studien grundar sig i sex stycken semistrukturerade intervjuer med två skolkuratorer, två socialsekreterare från socialtjänsten samt två kuratorer från BUP. LÄS MER