Sökning: "school mathematics"

Visar resultat 1 - 5 av 959 uppsatser innehållade orden school mathematics.

 1. 1. Samarbete i en algebra-inriktad matematikundervisning - Metoder som ökar samarbetes kvalitet ur lågstadielärares perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Karolina Esst; [2021-07-08]
  Nyckelord :Lågstadiet; matematik; samarbete; algebra; undervisningens struktur; positiv arbetsmiljö; praktisk undervisningsmiljö;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa fallstudie ett examensarbete i slutet av grundskollärarprogrammet F-3. Studiens idé och struktur är inspirerad av en liknande forskning av Staples (2008). Studien handlar om metoder som lågstadielärare anser ökar kvaliteten på samarbete i en algebra-inriktad matematikundervisning. LÄS MER

 2. 2. Elevmotivation i matematikämnet – en systematisk litteraturstudie om effekter av motivationsfrämjande interventioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Liqin Xu; [2021-07-06]
  Nyckelord :motivation; matematik; intervention; experiment; högstadiet; gymnasiet; meta-analys; mathematics; secondary school; meta-analysis;

  Sammanfattning : The aim of this study is to identify evidence-based interventions that work effectively for teachers to increase the motivation of junior high school and high school students in mathematics. A systematic literature study review, i.e. LÄS MER

 3. 3. Hur framställs god matematikundervisning? : En jämförelse av aktuell förespråkad didaktik vid tre olika kurser för matematiklärare i Sverige och USA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Tove Langlet; [2021]
  Nyckelord :mathematics didactics; mathematics teaching; teacher education; school mathematics; high school mathematics; discourse analysis; matematikdidaktik; matematikundervisning; lärarutbildning; skolmatematik; gymnasiematematik; diskursanalys;

  Sammanfattning : Skolmatematiken och matematikdidaktiken har under de senaste årtiondena genomgått en förändring från ett historiskt fokus på ren räkning och utantillkunskaper mot alltmer processorientering. Det pågår en aktiv debatt om hur framgångsrik dagens matematikundervisning egentligen är då de svenska elevernas resultat i internationella jämförelser så som PISA är inte lysande. LÄS MER

 4. 4. Samtal med matematiklärare och elever : Induktiv intervju med matematiklärare och elever med koncentrationssvårigheter och om dessa elevers möjligheter att utveckla god taluppfattning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mikael Wormén; [2021]
  Nyckelord :Attention; Mathematics; Motivation; Number sense; Teaching methods;

  Sammanfattning : Number sense is a basic concept within Mathematics. This basic knowledge is developed and often mastered in early compulsory school settings. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieelevers motivation att använda GeoGebra i matematiken

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Viktor Nordström; [2021]
  Nyckelord :Dynamic Geometry Software; Expectancy-value theory; GeoGebra; High School Students; Motivation; Dynamisk Geometrimjukvara; Förväntan-värde teori; GeoGebra; Gymnasieelever; Motivation;

  Sammanfattning : Denna undersökning syftar till att belysa vad som motiverar gymnasieelever att använda GeoGebra i matematiken. Vidare undersöktes även eventuella skillnader i motivation, både typ och grad, hos gymnasieelever som använder GeoGebra ofta respektive sällan i matematiken. LÄS MER